PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř fyzikální chemie II - N403012
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 262 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B403006, AB403006
Anotace -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)
Náplní předmětu je prohloubení praktických znalostí a laboratorních návyků získaných v rámci předmětu Laboratoř fyzikální chemie I. Kurz je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, chemické kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality moderní laboratorní praxe. V rámci laboratorního kurzu se při provádění experimentů seznámí s řadou moderních přístrojů pro stanovení vybraných základních termodynamických veličin, konkrétně s několika typy kalorimetrů a rozmanitým elektronickým laboratorním vybavením (termostaty, teploměry, titrátory, pipety aj.).

Literatura -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (04.02.2016)

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (04.02.2016)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (14.11.2012)

1. Fázové diagramy třísložkových kondenzovaných systémů.

2. Spalovací kalorimetrie.

3. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

4. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

5. Určení aktivační energie reakcí I. a II. řádu.

6. Vodivost elektrolytů.

7. Měření elektromotorických napětí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)

Laboratoř fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Práce na individuálním projektu 0,6 18
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha