PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř fyzikální chemie I - N403013A
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Záměnnost : N403013
Z//Je záměnnost pro: N403013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality laboratorní praxe. Při stanovení vybraných termodynamických veličin se v rámci laboratorního kurzu naučí základním postupům moderního experimentu, mj. správnému používání elektronických laboratorních pomůcek a vážení na digitálních vahách. Seznámí se s moderními přístoji a dále s možnostmni výpočetní techniky pro podporu experimetální práce a při vyhodnocování výsledků pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Literatura -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (04.02.2016)

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (04.02.2016)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (14.11.2012)

1. Stanovení molární hmotnosti metodou V. Meyera.

2. Tlak nasycených par.

3. Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů.

4. Kryoskopie.

5. Rozpustnost solí.

6. Rozpouštěcí kalorimetrie.

7. Kinetika chemických reakcí I. řádu.

8. Rovnováha kapalina - pára.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)

Fyzikální chemie A nebo Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0,6 18
1 / 3 18 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha