PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesní projekt - N409041
Anglický název: Process Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409007
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M409007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti řeší v předmětu "Procesní projekt" v typicky čtyřčlenných skupinách reálné průmyslové problémy pod vedením pracovníků, kteří byli v minulosti jejich skutečnými řešiteli, často ve spolupráci se zadavateli problémů z průmyslu. Předmět slouží jako prověrka schopností studentů řešit na základě syntézy dosud nabytých vědomostí praktické průmyslové problémy. Náplň projektů je různorodá od konceptuálního designu celých technologií po trouble-shooting jednotlivých zařízení. V cizině je obdobou předmětu kurs s názvem „Design“ a je obvykle chápán jako důležitý závěrečný předmět; protipól diplomové práce, která prověřuje vědecké schopnosti uchazeče. Předmět je vyučován výhradně konzultačně se dvěma prezentacemi průběžných výsledků v průběhu semestru a závěrečnou obhajobou.
Poslední úprava: Rejl František (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Analyzovat reálný průmyslový problém a sestavit vystihující zadání problému
  • Sestavit simulační model analyzovaného procesu v prostředí komerčního simulačního programu nebo vyvinout vlastní specifický simulační software
  • Provést provozně technické i ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení
  • Prezentovat řešení zadavateli a vypracovat výzkumnou zprávu
  • Spolupracovat na řešení ve skupině
Poslední úprava: Rejl František (11.11.2012)
Literatura -

Z: Ray M.S., Johnson D.W.: Chemical Engineering Design Project, Gordon and Breach Science Publishers, ISBN 2-88124-713-X

D: Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).

D: Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).

D: Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní opory -

James R. Couper, W. Roy Penney, James R. Fair and Stanley M. Walas

Chemical Process Equipment (Third Edition)

ISBN: 978-0-12-372506-6

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123725066

Poslední úprava: Rejl František (27.09.2013)
Sylabus -

1. Zadání procesního projektu. Práce na projektu s konzultantem.

2. Přednáška: koncepční procesní design. Práce na projektu samostatná.

3. Přednáška: aplikace komerčních simulačních programů. Práce na projektu samostatná.

4. Přednáška: případová studie I. Práce na projektu s konzultantem.

5. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).

6. Přednáška: případová studie II. Práce na projektu s konzultantem z průmyslu.

7. Přednáška: případová studie III. Práce na projektu samostatná.

8. Přednáška: případová studie IV. Práce na projektu s konzultantem.

9. Práce na projektu samostatná.

10. Práce na projektu s konzultantem.

11. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).

12. Práce na projektu samostatná.

13. Kontrolní den s konzultantem.

14. Obhajoba. Prezentace před průmyslovými partnery

Poslední úprava: Rejl František (03.06.2015)
Studijní prerekvizity -

N409025 Procesní a systémové inženýrství

N409064 Modelování procesů v chemickém inženýrství

N409060 Procesní inženýrství a design (doporučeno)

Poslední úprava: Rejl František (27.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
4 / 5 112 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha