PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bezpečnostní inženýrství - N409043
Anglický název: Safety Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409009
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Nevoral Vladislav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M409009, AM409009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (06.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení základů bezpečnosti při práci (nejen) v chemickém průmyslu. Že nevhodná změna postupu při práci může vést k havárii se závažnými následky. Dále by měli zjistit, že některé hodnoty není potřeba spočítat přesně, ale že často stačí i přibližný výsledek. Z něj vyplyne, že nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Tento předmět ze studentů nevytvoří odborníky, ale získají základní znalosti a budou vědět, že každý zásah do řízení výroby je potřeba promyslet ze všech stran.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (01.10.2013)

Studenti budou umět:

Spočítat jestli a jaké hrozí nebezpečí při havárii v chemické továrně.

Správně postupovat a jak (před havárií) odhadnout (přibližně spočítat) její následky (které obyvatele bude nutno evakuovat).

Vyhodnotit rizika při skladování a zpracování hořlavých látek.

Spočítat jaká musí být ventilace při pracování s toxickými látkami a budou vědět, co mají udělat s odchozím plynem.

Literatura -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (06.11.2012)

Z:Crowl D.A.,Louvar J.F.,Chemical Process Safety Fundamentals wih ApplicationsPrentice Hall Second Edition,New York,2002,0-13-018176-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (04.06.2015)

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/magisterske-studium/bezpecnostni-inzenyrstvi

Metody výuky -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Přednášky a semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (04.06.2015)

1. Základní představy a pojmy analýzy rizika, klasifikace nebezpečných látek, legislativa, příklady a rozbory závažných havárií v chemickém průmyslu.

2. Základní metody hodnocení rizik: metoda Dow Fire and Explosion Index, HAZOP, Fault Tree Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).

3. Klasifikace hořlavých látek, požární charakteristiky hořlavých kapalin - bod vzplanutí, bod hoření, teplota samovznícení.

4. Chemické výbuchy, meze výbušnosti a jejich stanovení, diagram hořlavosti, ekvivalent TNT,výbuchy prachů.

5. Únik látek ze zásobníků - rychlost/doba výtoku kapalin a plynů.

6. Šíření škodlivých plynů v atmosféře - disperzní modely rozptylů, CFD.

7. Charakter požáru v uzavřených a otevřených prostorech, tepelné charakteristiky při požáru.

8. Zdroje vznícení, prevence a požární a výbuchová ochrana v chemických provozech.

9. Nebezpečí a prevence při ohřevu/chlazení u chemických reaktorů a exotermických procesů (absorpce, adsorpce, nitrace, chlorace).

10. Detektory požárů a senzory plynů: rozdělení, základní principy, užití.

11. Toxické látky a vliv na člověka.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (06.11.2012)

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Nevoral Vladislav Ing. Ph.D. (06.11.2012)

Mít z obou částí dvou průběžných testů alespoň 50% a zvládnout ústní zkoušku.

Obě části obou testů lze v případě předchozího neúspěchu psát vícekrát.

K početním částem testů dostanou studenti vzorce s vysvětlením jednotlivých členů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 3 112 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 0
Průběžné a zápočtové testy 0
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha