PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemické inženýrství A - N409050
Anglický název: Chemical Engineering A
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409003
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc02.html
Garant: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Dvousemestrální předmět Chemické inženýrství A/B pro obor Chemie je zaměřen na dovednosti užitečné při vývoji nových technologických procesů v kontextu průmyslového R&D, zejména pak při přenosu procesu z laboratorního do provozního měřítka. Studenti se seznámí s elementárními jevy sdílení hmoty, tepla a hybnosti, dále pak s principy činnosti a výpočetními postupy pro návrh jednotlivých typů aparátů (chemické reaktory, separační zařízení, zařízení pro hydrodynamické, částicové a tepelné procesy), a konečně s metodologií pro syntézu celého procesu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat principy vybraných jednotkových operací v chemicko-technologických procesech

Provádět orientační výpočty návrhové i kontrolní u vybraných jednotkových operací

Provádět racionální výběr procesních alternativ na základě chemicko-inženýrské analýzy

Literatura -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Z: Schreiberová a kol.: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT v Praze, 3. vyd. 2011

D: J. R. Couper et al.: Chemical Process Equipment Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010

Studijní opory -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ab.materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

1. Úvod do chemického inženýrství, základní pojmy (systém, stav, proud, jednotková operace).

2. Bilance hmotnosti a látkového množství, recykl, bilance s chemickou reakcí.

3. Bilance energie (otevřený a uzavřený systém, změna skupenství, chemická reakce).

4. Základy hydromechanických procesů (hydrostatika, proudění tekutin potrubím a vrstvou zrnitého materiálu).

5. Doprava kapalin čerpadly, míchání tekutin.

6. Usazování a fluidace (síly působící na částici v tekutině, fluidační zařízení, popis fluidní vrstvy, sedimentační rychlost izolované částice, usazováky, odstředivky a cyklony, odlučovače).

7. Filtrace (typy filtrů, kinetika koláčové filtrace, filtrační cyklus).

8. Sypké materiály (charakterizace, transport, míchání, segregace, klasifikace).

9. Základy sdílení tepla (vedení tepla, přestup tepla, nucené a přirozené proudění, přestup tepla při fázové přeměně, prostup tepla).

10. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků.

11. Odparky: typy, bilancování.

12. Krystalizace (pojem přesycení, nukleace a růst krystalů, látková a enthalpická bilance, typy krystalizačních zařízení). Rozpouštění.

13. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení, typy sušáren.

14. Přehled jednotkových operací a spojitost mezi nimi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Fyzika I

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha