PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Hydromechanické procesy - N409065
Anglický název: Fluid Mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409014
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M409014, AM409014
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)
Předmět Mechanika tekutin navazuje na znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I a umožňuje studentům získat další teoretické a praktické znalosti o vlastnostech tekutin, rovnováze sil v tekutinách za klidu, o pohybu tekutin v silových polích a principech hydraulických strojů. Předmět je zaměřen inženýrsky a v rámci cvičení jsou řešeny praktické úlohy z mechaniky tekutin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

Studenti budou umět:

Znát základní fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin a principy jejich měření.

Teoretický popis chování tekutin za klidu.

Teoretický popis pohybových rovnic tekutin.

Silové působení tekutin.

Základy počítačové dynamiky tekutin.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (21.11.2012)

Z:Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava,2008,9788024819105

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

http://www.vscht.cz/uchi/ped/mgr01.html

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

1. Basic terms from the theory of continuum, forces in fluids, physical properties of fluids.

2. Dimensions and units, dimensional homogeneity, dimensional analysis, Buckingham Pi-theorem.

3. Fluid statics: hydrostatic forces in liquids and gases, measuring the pressure.

4. Hydrodynamics: the equation of continuity.

5. Euler's equation of ideal fluids, Bernoulli equation.

6. Application of Bernoulli’s equation, Torricelli's theorem, unsteady flow, flow through a small hole.

7. Navier-Stokes equations of real fluids.

8. CFD numerical solution of NS equations.

9. Laminar flow between two parallel walls.

10. Laminar flow in a tube of circular cross-section, Hagen-Poiseuille equation.

11. Turbulent flow, kinetic energy, Reynolds equation.

12. Flow in a pipe of circular cross-section, local pressure losses, piping network.

13. Flow past immersed bodies, coefficient of resistance, Kármán vortex street.

14. Momentum equation, forces acting on walls, turbomachinery.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

Chemické inženýrství I, Fyzika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 66
Ústní zkouška 34

 
VŠCHT Praha