PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Tepelné procesy - N409067
Anglický název: Heat transfer
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AM409016, M409016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na popis a analýzu mechanizmů sdílení tepla v různých typech chemicko-inženýrských systémů. V první části předmětu je probírána teorie sdílení tepla vedením a jsou řešeny praktické úlohy spojené se sdílením tepla v rovinných, válcových nebo žebrovaných tělesech. Dále je předmět zaměřen na popis mechanizmu sdílení tepla prouděním a na praktické úlohy ze sdílení tepla při proudění v potrubích, při obtékání těles a při volné konvekci. Probírán je též úvod do sdílení tepla sáláním.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Vytvořit matematický popis sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním v různých typech systémů.

Vyřešit základní problémy ze sdílení tepla pomocí analytických a numerických nástrojů.

Analyzovat tepelně-transportní děje v chemicko-inženýrských systémech.

Kvalitativně posuzovat vhodnost navrhovaných tepelně-transportních řešení u tepelných výměníků, tepelných izolací, proudových sušáren a mnoha dalších zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z Elektronické přednáškové a cvičební materiály k předmětu - autor M. Přibyl

D Deen M., Analysis of transport phenomena, Oxford UP, New York, 1998, 0-19-508494-2

D Nellis G., Klein S., Heat transfer, Cambridge UP, Cambridge, 2009, 978-0-521-88107

D Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N., Transport phenomena, Wiley, New York, 2007, 978-0-470-11539-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Nejsou.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (25.09.2013)

1. Introduction to heat transfer. Vectors, tensors, differential operators.

2. Fourier equation. One-dimensional steady-state heat conduction.

3. Heat conduction in ribs. Thin fin approximation. Biot number.

4. Unsteady-state one-dimensional heat conduction. Fourier method.

5. Convective heat transport, Peclet number.

6. Heat convection in laminar fluid flows.

7. Laminar thermal boundary layer. Nusselt number, heat transfer coefficient.

8. Heat transfer in unconfined systems, flow around sphere and rode. Prandtl number.

9. Heat transport in free convection, Grashof number.

10. Heat transfer in turbulent flows. Eddy diffusivity model.

11. Heat transfer in boiling.

12. Heat transfer at film condensation

13. Heat radiation, fundamental concepts and relations.

14. Heat radiation, radiation shields, view factors.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Chemické inženýrství I

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha