PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Simulace manažerských rozhodovacích procesů - N437026
Anglický název: Decision Managerial Processes Simulation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Garant: Zemanová Petra Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445036
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Řada procesů probíhajících v chemických či potravinářských podnicích je velmi složitá a není možné jednoduše v praxi realizovat opatření pro jejich zefektivnění, která nejsou dostatečně předem ověřená. Jednou z možností, jak relativně jednoduše a levně posoudit vliv navrhovaných změn na celou výrobu, je její namodelování a provedení simulace průběhu. V rámci předmětu Simulace manažerských rozhodovacích procesů se studenti naučí pracovat v prostředí vizuálního simulačního programu Witness, ve kterém budou modelovat základní typy procesů a na základě provedených simulací odhadovat efektivitu navržených změn.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Studenti budou umět:

Vytvořit model simulovaného procesu

Převést vytvořený model do simulačního programu Witness

Odladit vytvořený simulační model a posoudit efektivitu procesu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)

Z: Learning Witness - Manual, 1998, Lanner Group, Inc.

D: Witness Manufacturing Workbook

D: Manufacturing Performance Edition Tutorial Manual

Studijní opory -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (23.01.2017)

http://dynfut.cz/

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)

During the lessons students will be work on projects which deals with real problems from basic areas of logistics such as transportation, storage and manufacturing. A tool used to find optimal solution will be software product Witness combined with data analysis in MS Excel environment.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu
  • alespoň 60% účast na cvičeních
  • odevzdání všech modelů
  • prezentace projektu
  • zápočtový test

Sylabus -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

1. Základní principy modelování a simulace. Spojité vs. diskrétní modely. Deterministické a stochastické modely. Srovnání principů matematického modelování, interaktivního modelování v grafickém prostředí a experimentování na reálných systémech.

2. Interaktivní grafické modelování a simulace a jejich počítačová podpora, přehled některých programů pro simulaci systémů diskrétních událostí.

3. Systémy diskrétních událostí, teorie front, naivní simulace jednoduchého systému.

4. Prostředí simulačního programu Witness. Interaktivní ovládání modelu a práce se simulačními prvky. Simulační projekty, tvorba simulačních modelů.

5. Tři stupně vytváření modelu (definice, vlastnosti, zobrazení). Základní simulační prvky: součásti, stroje a zásobníky. Knihovna simulačních elementů.

6. Modelování materiálových toků systémem, vstupní a výstupní pravidla. Modelování pracovních sil zdrojů, přerušování práce. Modelování směn. Použití hlavních směn a podsměn.

7. Programovací jazyk WCL. Akce, okamžité akce, uživatelské akce. Atributy součástí. Univerzální a uživatelské atributy. Proměnné a systémové proměnné. Funkce. Knihovna návrhářských elementů, submodely a moduly. Interaktivní tvorba pravidel.

8. Způsoby prezentace vstupních a výstupních dat. Propojení s jinými programy (Excel, SAP, APO). Ikony a galerie obrázků, editor ikon.

9. Modelování prostojů. Poruchy a seřízení. Detaily strojů a součástí: pracovní postupy, stroje s vícenásobným cyklem. Modelování dopravních systémů: dopravníky, dráhy, vozíky. Nakládání a vykládání vozíků. Alokace vozíků.

10. Spojité simulační prvky. Procesory, tanky, tekutiny a potrubí. Spolupráce spojitých a diskrétních prvků. Plnění a vyprazdňování obalů.

11. Simulační projekty. Stanovení cílů, rozsah a detailnost projektu. Sběr dat.

12. Tvorba a testování modelu: struktura modelu, interaktivní tvorba modelu. Verifikace a validace modelu.

13. Simulační experimenty. Použití optimalizačního modulu. Principy metod diskrétní optimalizace. Výpočetní složitost.

14. Dokončení projektu. Dokumentace, použití modulu Documentor. Prezentace a implementace výsledků simulačního projektu.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Requirements:
Necessary:
  • advanced level of knowledge of MS Excel - statistical analysis, pivot tables, filters, basic functions
  • basic level of knowledge of Visual Basic - Macros
Advanced:
  • basic level of knowledge of quantitative methods: MILP, MINLP, CPM, queuing theory, transportation task, stockkeeping theory
  • basic level of knowledge of logistics: transportation, storage, manufacturing systems, DBR, JIT, Kanban
  • basic knowledge of management: project management, time management

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (30.08.2013)

MS Excel

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 83 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100
Průběžné a zápočtové testy 0

 
VŠCHT Praha