PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmentální manažerské systémy - N437036
Anglický název: Environmental Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Baran Dušan prof. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : N437017
Je neslučitelnost pro: N437017
Je záměnnost pro: AM837001, M837001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy k environmentálnímu managementu a jeho významem pro řízení podniku. Předmětem zájmu jsou základní normy a normativní doporučení pro oblast environmentálního managementu a postup implementace systému environmentálního managementu podle norem ISO řady 14 000 a programu EMAS. Pozornost je věnována i dalším nástrojům, využívaným podnikovou sférou pro řízení dopadů jejich činností, výrobků a služeb na životní prostředí, vzájemným vazbám systémů environmentálního managementu, managementu kvality a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich integraci.
Poslední úprava: BARAND (16.02.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou schopni:

posoudit význam řízení dopadů podniku na životní prostředí a jejich vliv na úspěšnost podnikání

rozumět základním principům, výhodám a nevýhodám implementace nástrojů na ochranu životního prostředí do podnikové praxe, což jim umožní zvolit odpovídající přístup k řízení environmentálních dopadů podnikových činností, výrobků a služeb

rozumět základním principům a postupům implementace a udržování systémů environmentálního managementu a budou si uvědomovat jejich vazbu na systémy managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poslední úprava: BARAND (16.02.2016)
Literatura -

Z: Majereník, M., Chovancová, J., Hodolič, J.: Enviromentálne manažérské systémy,SEVŠ v Skalici, 2009, ISBN 978-80-89391-05-9

Z: Příručka programu systému environmentálního řízení a auditu (EMAS), MŽP, Praha, 2007, 18016898

Z: EMAS, CEMC, Praha, 085990016

Z: ISO 14001, Český normalizační institut Praha, Praha, 2004

Z: Rikhardson P.M., Bennett M., Bouma J.J., Schaltegger S. (eds.), Implementing environmental management accounting: status and challenges,Springer, 2005, 1402033710

D: Baran D. a kol.: Application of business process reengineering in the company practice, 2005, ISBN 80-227-0070-7

D: Kramer M., Brauweiler J., Ritschelová I. a kol., Mezinárodní management životního prostředí, Nástroje a systémy environmentálního managementu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799203

D: Kramer M., Strebel H., Jílková J., Mezinárodní management životního prostředí, Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799211

D: Remtová K., Strategie podniku v péči o životní prostředí, VŠE Praha, Praha, 2006, 8024510863

Poslední úprava: BARAND (16.02.2016)
Studijní opory -

stránky a elektronická knihovna MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz)

Poslední úprava: HYRSLOVJ (06.09.2013)
Sylabus -

1. Životní prostředí, ochrana životního prostředí, koncepce udržitelného rozvoje

2. Nástroje na ochranu životního prostředí - jejich členění a význam, možnosti jejich využití

3. Dobrovolné nástroje na ochranu životního prostředí - jejich klasifikace, využívání podnikatelskou sférou

4. Systémy environmentálního managementu - definice, popis, funkce, typy, přínosy

5. Systémy environmentálního managementu podle ISO 14001, ISO 14001:2015

6. Systémy environmentálního managementu budované podle programu EMAS

7. Proces implementace systémů environmentálního managementu (podle ISO 14001 i EMAS)

8. Legislativa v environmentální oblasti (odpady)

9. Legislativa v environmentální oblasti (voda)

10. Proces certifikace systémů environmentálního managementu - podmínky, možnosti, důvody, náklady, akreditace certifikačních orgánů, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele

11. Vývoj implementace systémů environmentálního managementu podle ISO 14001 v ČR a ve světě

12. Proces implementace systémů environmentálního managementu podle programu EMAS v rámci EU a v ČR

13. Environmentální účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje jako informační podpora environmentálního managementu

14. Metoda MFCA jako podpora řízení materiálových toků v podniku, její využití v praxi

Poslední úprava: BARAND (16.02.2016)
Studijní prerekvizity -

Management podnikových procesů

Poslední úprava: HYRSLOVJ (06.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 17
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 60
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha