PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy elektroniky - N444007
Anglický název: Fundamentals of Electronics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B444008
Pro druh:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Garant: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B444008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)
Studenti se seznámí s vlastnostmi elektronických součástek (rezistor, kondenzátor, induktor, dioda, tranzistor, diak, tyristor, triak, IGBT, tranzil trisil) a jejich použitím v elektronických obvodech. Dále se proberou obvody pro stabilizaci napětí, proudu (lineární i spínané) a galvanické zdroje. Z IO je probírán OZ, ref. zdroj. Podrobněji konstrukce číslicových IO a jejich aplikace od hradla až po strukturu mikrořadiče. Stručně jsou probrány prvky a princip elektrické distribuční sítě a elektrické stroje.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Studenti budou umět:

Přečíst schéma a pochopit funkci a vlastnosti obvodu.

Principy a vlastnosti diskrétních elektronických součástek, vlastnosti a aplikační možnosti operačního zesilovače a principy fungování digitálních obvodů.

Technologie realizace elektronických obvodů.

Základy silových obvodů.

Literatura -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Z: Láníček R:, Elektronika, obvody, součástky, děje, Vydavatelství BEN - technická literatura Praha1998, ISBN 80-86056-25-2

Z: Foit, J.; Hudec, L.: Součástky moderní elektroniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, ISBN 80-01-01789-3

Z: Malina V.: Digitální technika, Nakladatelství KOPP České Budějovice 2002, ISBN: 80-7232-157-9

Z: Pinker J.: Mikroprocesory a mikropočítače, Nakladatelství BEN - technická literatura 2004, ISBN 80-7300-110-1

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 1. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-146-2

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 2. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-161-6

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-184-5

D: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2007, ISBN 978-80-7300-187-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Studijní materiály k přednáškám a okruhy ke zkoušce:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Předmět zajišťuje Ústav fyziky a měřicí techniky

Přednášky po 2 hodinách týdně

Studijní podklady k přednáškám jsou k dispozici na webu ústavu

V rámci praktických cvičení se studenti experimentálně seznamují s vlastnostmi součástek a obvodů, které se probírají na přednáškách. Z provedených experimentů zpracovávají protokol

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Zápočet se uděluje za absolvování praktické výuky a odevzdání protokolů hodnocených alespoň známkou "E"

Znalost je ověřena ústní zkouškou, otázky u zkoušky zahrnují probranou látku podle sylabu předmětu. Na webu ústavu je seznam okruhů ke zkoušce

Sylabus -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

1. Pasivní prvky přehled a vlastnosti + prvky s jedním PN přechodem

2. Bipolární tranzistory

3. Tranzistory řízené polem

4. Optoelektronické prvky

5. Prvky s více PN přechody

6. Rozvod nízkého napětí (rozvaděčové prvky, bezpečnost, normy)

7. Elektrické stroje + analogové měřicí přístroje

8. Konstrukční technologie (plošný spoj, SMT, hybridní IO)

9. Analogové integrované obvody (operační zesilovače, monolitické stabilizátory)

10. Spínané regulátory napětí, snižující a zvyšující měniče

11. Číslicové integrované obvody, logické funkce a jejich realizace

12. Integrované logické obvody, kombinační a sekvenční, podsestavy registry, čítače

13. Převodníky D/A a A/D

14. Mikropočítače: Mikroprocesory, paměti, sběrnice, vstupy a výstupy, periférie

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Základní znalosti fyziky, alespoň na úrovni předmětu Fyzika I (N444101)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Fyzika I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Udělení zápočtu

Úspěšné složení zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Ústní zkouška 65

 
VŠCHT Praha