PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měřicí technika - N444021
Anglický název: Measuring Technique
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M444006
Pro druh:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Kadlec Karel doc. Ing. CSc.
Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Záměnnost : S444021
Je záměnnost pro: S444021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (08.11.2012)
Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty, tlaku, průtoku a proteklého množství, polohy hladiny a pro měření složení kapalných a plynných směsí. Posluchači se rovněž seznámí se způsoby zpracování signálu snímačů. Laboratorní cvičení jsou věnována termografii, snímačům tlaku, měření tepla, měření koncentrace plynů a par v ovzduší včetně měření emisí spalovacího procesu, zpracování signálů snímačů a bezdrátovým senzorům. Podle individuálního zadání zpracovávají studenti projekt technologického měření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Navrhovat a vybírat ze široké nabídky vyráběných snímačů vhodný snímač pro konkrétní aplikaci měření hlavních technologických veličin v laboratorních i provozních podmínkách.

Samostatně pracovat s měřicími přístroji a systémy pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku a s analyzátory plynů a kapalin.

Deskriptory -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

měřicí technika

snímače teploty, tlaku, průtoku, hladiny

měření množství tepla

snímače složení kapalin

snímače složení plynných směsí

analogové a číslicové zpracování signálů snímačů

přenos signálu

Literatura -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Základní:

Z: Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005, ISBN 8073001454.

Z: Ďaďo S., Bejček L., Platil A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha 2005, ISBN 807300156.

Z: Ďaďo S., Kreidl M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1999, ISBN 8001015009.

Z: Kadlec K.: Snímače tlaku - principy, vlastnosti a použití (část 1 až 4). AUTOMA č. 2, 7, 10, 11 (2007), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Snímače hladiny - principy, vlastnosti, použití (část 1 a 2). AUTOMA č. 5 a 6 (2005), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Snímače průtoku - principy, vlastnosti, použití (část 1 až 3). AUTOMA č. 10, 11 a 12 (2006), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Provozní analyzátory plynů. AUTOMA 10, 5-12, (2001), ISSN 12129592.

Z: Bartovský T.: Analyzátory emisí. VUSTE-Servis Praha 1994

Doplňková:

D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press, 2003, ISBN 0849310830.

D: Váňa J.: Analyzátory plynu a kapalin. SNTL Praha, 1984.

D: Chudý V. a kol.: Meranie technických veličín. STU Bratislava, 1999, ISBN 8022712752.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Studijní materiály k laboratorním cvičením:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

e-kniha:

Lipták, B. G.: Process Measurement and Analysis.

http://www.scribd.com/doc/28840732/Instrument-Engineers-Handbook-Fourth-Edition-Volume-One-Process-Measurement-and-Analysis

Metody výuky -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Přednášky:

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Laboratorní cvičení:

Učební texty a návody k laboratorním pracím jsou k disposici na internetu.

Před započetím práce jsou studenti testováni ze znalostí dané problematiky písemně nebo ústně.

Individuální projekt:

Studenti zpracují individuální projekt s tématikou technologického měření. Zadání projektu vychází ze studijního zaměření studenta. Prezentace a obhajoba projektu proběhne v rámci ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Před započetím každé laboratorní práce jsou studenti testování písemně nebo ústně.

Protokol k dané laboratorní práci zpracovávají písemně a odevzdávají v elektronické formě do týdne po absolvování práce.

Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování včech laboratorních prací.

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je prezentace a obhajoba projektu technologického měření podle individuálního zadání. Otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám.

Sylabus -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (03.12.2012)

Sylabus přednášek:

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů. Přehled principů snímačů.

2. Snímače teploty dotykové: termoelektrické a odporové (RTD, NTC a PTC termistory, diodové teploměry).

3. Bezdotykové snímače teploty - IČ-teploměry, termokamery. Termografie a termodiagnostika.

4. Snímače tlaku. Snímače tenzometrické, piezoelektrické, rezonanční. Vakuometry ionizační a tepelné.

5. Snímače hladiny. Hladinoměry kapacitní, ultrazvukové, radarové, ionizační.

6. Snímače průtoku a proteklého množství. Průtokoměry indukční, ultrazvukové a vírové.

7. Hmotnostní průtokoměry. Coriolisovy průtokoměry, tepelné průtokoměry.

8. Měření množství tepla. Poměrové a objektové měřiče tepla.

9. Snímače složení kapalin. Snímače hustoty. Snímače optických vlastností.

10. Snímače elektrické vodivosti, elektrochemické snímače.

11. Snímače složení plynných směsí. Optické absorpční analyzátory.

12. Magnetické analyzátory. Ionizační analyzátory - FID, PID. Odběr a úprava vzorku pro automatické analyzátory.

13. Analogové a číslicové zpracování signálu snímačů (měřicí můstky, aplikace OZ, převodníky).

14. Přenos signálu (proudová smyčka, HART, bezdrátový přenos).

Sylabus cvičení:

1. Zpracování naměřených dat.

2. Inteligentní snímač tlaku.

3. Termografie a termodiagnostika.

4. Bezdotykové měření teploty spektrofotometrem.

5. Teploměr řízený mikroprocesorem.

6. Měření a regulace hladiny.

7. Měření množství tepla.

8. Měření koncentrace plynů polovodičovým senzorem.

9. Měření koncentrace kyslíku v inertní atmosféře elektrochemickým senzorem. Analyzátor Mapcheck.

10. Detekce hořlavých a toxických plynů. Analyzátor s PID a analyzátor Oldham MX32.

11. Měření koncentrace atmosferických polutantů při spalování zemního plynu. Analyzátor Advance Optima.

12. Multifunkční přenosný analyzátor Oldham MX21.

13. Sběr dat přístrojem Metex.

14. Bezdrátové senzory teploty a vlhkosti.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie.

Je vhodné, aby student absolvoval předmět N444004 Měřicí a řídicí technika.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Matematika I - N413022

Fyzika I - N444001

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (08.11.2012)
  • Získání zápočtu z laboratorních cvičení.
  • Úspěšná prezentace individuálního projektu.
  • Úspěšné složení ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
0 / 6 5 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha