PředmětyPředměty(verze: 816)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Webdesign I - N445005
Anglický název: Webdesign I
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Finkeová Jana Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.12.2013)

Předmět je zaměřen na tvorbu statických webových prezentací. Předmět proto seznamuje studenty jak s metodikou a technikou příprav a veškerými aspekty tvorby statických webů (hypertextových dokumentů), jejichž obsah a design studenti vytváří pomocí kódů značkovacího jazyka XHTML a stylovacího jazyka CSS.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.12.2013)

Studenti budou umět:

 • vytvářet věcné a přehledné postery v programu MS PowerPoint 2007+
 • vytvářet validní, "well-styled", použitelné a přístupné statické webové prezentace v jazycích XHTML a CSS

Deskriptory -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (09.11.2012)

typografie, prezentace, poster, www, web, hypertext, značkovací jazyk XHTML, kaskádové styly CSS, MS PowerPoint

Literatura -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.12.2013)

Z: Castro, E.: HTML, XHTML a CSS - Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Computer Press: Brno, 2007. 440 s. ISBN: 978-80-251-1531-2.

Z: Špinar, D.: Tvoříme přístupné webové stránky. Zoner Press: Brno, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0.

D: Krug, S.: Nenuťe uživatele přemýšlet - Praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnosti webu. 2. vyd. Computer Press: Brno, 2010. 168 s. ISBN 978-80-251-2923-4.

D: Meyer, E.: Eric Meyer o CSS - Ovládněte kaskádové styly!. Zoner Press: Brno, 2004. 336 s. ISBN 80-86815-03-X.

D: Voráček, K. - McFarland D. S.: CSS - chybějící manuál. Grada: Praha, 2007. 432 s. ISBN 978-80-247-2122-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Pecina, M.: Typomil [on-line]. Web o písmu a typografii (i na webu) [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typomil.com/.

Polakovič, J.: typografie.dero.name - skrytá tvář webdesignu [on-line]. Web o typografických zásadách v kaskádových stylech CSS [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typografie.dero.name/.

Krčál, M.: citace.com - citovat je snadné [on-line]. Web o bibliografických citacích s možností on-line generování citací podle normy ČSN ISO 690 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://www.citace.com/.

Finkeová, J. - Kmínek, M. - Nachtigalová, I.: Jak prezentovat výsledky odborné činnosti [on-line]. Webová učebnice VŠCHT Praha [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/POCPRE/.

W3C: XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) [on-line]. Specifikace značkovacího jazyka XHTML 1.0 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.w3.org/TR/xhtml1/.

W3C: Cascading Style Sheets home page [on-line]. Web standardizační komise W3 s nejnovějšími informacemi o CSS včetně odkazů na specifikace jednotlivých verzí jazyka. [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.w3.org/Style/CSS/.

Interval.cz: Webdesign [on-line]. Kategorie článků o technologiích webdesignu včetně jazyků XHTML a CSS na webovém magazínu Interval.cz [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://interval.cz/webdesign/.

Refsnes Data: w3schools.com - the world's largest web development site [on-line]. Web o technologiích tvorby webových stránek mj. s mnoha ukázkami XHTML i CSS kódů [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: http://w3schools.com/.

Špinar, D.: Přístupnost.cz - Otevřete svůj web všem [on-line]. Web o specifikách tvorby přístupného webu od autora knihy Tvoříme přístupné webové stránky [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupný na Internetu: http://pristupnost.nawebu.cz/.

Metody výuky -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.12.2013)

Předmět je 4hodinový. Na hodinovou přednášku tématicky navazují tříhodinová cvičení v počítačové učebně, kde studenti pod vedením vyučujícího a s pomocí přednášek, literatury i studijních opor postupně metodou krok za krokem vytváří vzorovou statickou webovou prezentaci. Každý student pracuje na svém počítači, zároveň se však pravidelně střídá s ostatními u počítače vyučujícího a aktivně se podílí na vypracování zadání svými znalostmi a schopnostmi, které může v diskuzi konfrontovat se znalostmi a schopnostmi ostatních studentů. V rámci cvičení studenti analyzují případové studie atd.

Podklady k jednotlivým přednáškám a cvičením se nacházejí ve studijním systému Moodle na adrese http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=29.

Zvládnutí odpřednášené a procvičené látky včetně schopnosti samostudia informačních zdrojů studenti prokazují složením zápočtového testu a vypracováním a obhájením individuální zápočtové práce podle zadaných požadavků. Obhajoba probíhá formou diskuze, během které lektoři společně se studenty analyzují vypracování zápočtové práce. Více o podmínkách a způsobu klasifikace viz Požadavky ke kontrole studia.

Sylabus -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.12.2013)

 1. Autorský zákon - členění zákona, předměty zákona, autorské právo, majetkové právo, autorská a školní díla, počítačové programy, trvání práv.
 2. Technologie a prostředky tvorby a zveřejňování hypertextových dokumentů - URL, protokol HTTP, značkovací a stylovací jazyky, servery a uživatelské agenty, editory, validátory.
 3. Úvod do jazyka XHTML - lexikální struktura, sémantické značkování, typy a stuktura hypertextových dokumentů podle XHTML.
 4. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí XHTML - deklarace typu dokumentu, prvky hlavičky, sémantické a strukturální prvky těla.
 5. Typografická pravidla a zásady sazby na webu - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba metamatických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba
 6. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí XHTML - deklarace typu dokumentu, prvky hlavičky, sémantické a strukturální prvky těla.
 7. Úvod do jazyka CSS - lexikální struktura, typy hodnot, propojování s XHTML, zápis pravidel, selektory.
 8. Pokročilé schopnosti CSS - kaskádové dědění, box model prvku, stránkový model, typy rámů, pozicování.
 9. Tvorba designu hypertextových dokumentů pomocí CSS - tvorba layoutu.
 10. Tvorba designu hypertextových dokumentů pomocí CSS - vlastnosti textů, pozadí, písma, odkazů, seznamů a tabulek a dalších sémantických a strukturálních prvků.
 11. Použitelnost webu - informační a navigační architektura, doporučené zásady tvorby.
 12. Přístupnost webu - handicapovaní uživatelé, zákony, metodiky tvorby, testování, česká pravidla přístupnosti a české zákony.
 13. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.
 14. Tvorba vzorové statické webové prezentace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (06.11.2012)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 10
Obhajoba individuálního projektu 0,1 4
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Účast na seminářích 1,5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 50
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha