PředmětyPředměty(verze: 846)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Prezentační dovednosti - N445011
Anglický název: Presentation Skills
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=118
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)
Cíl předmětu: seznámit se s pravidly typografie, naučit se používat nejběžnější prostředí pro tvorbu odborných dokumetů (LaTeX), seznámit se se základy a specifiky práce v profesionálním prostředí Adobe InDesign. Dále je zaměřen na přípravu a osvojení forem prezentace - přednesu počítačové prezentace a prezentace posteru. Každá z uvedených forem prezentace má odlišné požadavky na obsahové a grafické zpracování, vyžaduje odlišný metodický a ideový přístup. Předmět poskytuje prostor pro nácvik přednesu počítačové prezentace podle obecných zásad či pravidel verbálního i neverbálního projevu
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Student bude umět:

  • vytvářet dokumenty v prostředí LaTeX (odborné články, rozsáhlejší publikace, postery, prezentace), včetně sazby matematických výrazů a tabulek při respektování stávajících typografických pravidel
  • vytvářet drobnější práce v prostředí profesionálního editoru (letáky, vizitky, brožury...)
  • vytvářet počítačové prezentace včetně kvalitních tiskových podkladů a na základě vlastních šablon
  • srozumitelně a přesvědčivě prezentovat

Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Z:Rybička J.,LaTeX pro začátečníky,Konvoj,Brno,2003,8073020491

Z:Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1622-7

D:Kopka H., DailyP. W.,Guide to LaTeX,Addison-Wesley,2003,9780321173850

D:Adobe InDesign oficiální výukový kurz

D:Dančo V.,Kapesní průvodce počítačovou typografií,Praha,1995,80-85935-00-7

D:Havelka J.,Počítačová typografie pro každého,Grada,Praha,1995,8071691658

D:Hierhold, E.: Rétorika a prezentace - Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 7. vyd. Grada: Brno, 2008. 400 s. ISBN 9978-80-247-2423-2

D:Medlíková, O.: Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady. 2. vyd. Grada: Brno, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

interní materiály k předmětu

InDesign,http://www.adobe.com/products/indesign.html

LaTeX,http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics

LaTeX,http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/LaTeX:Symbols

LaTeX beamers,http://latex.artikel-namsu.de/english/beamer-examples.html

Pecina, M.: Typomil [on-line]. Web o písmu a typografii (i na webu) [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typomil.com/.

Polakovič, J.: typografie.dero.name - skrytá tvář webdesignu [on-line]. Web o typografických zásadách v kaskádových stylech CSS [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typografie.dero.name/.

Krčál, M.: citace.com - citovat je snadné [on-line]. Web o bibliografických citacích s možností on-line generování citací podle normy ČSN ISO 690 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://www.citace.com/.

Finkeová, J. - Kmínek, M. - Nachtigalová, I.: Jak prezentovat výsledky odborné činnosti [on-line]. Webová učebnice VŠCHT Praha [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/POCPRE/.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

V rámci předmětu studenti vypracují několik samostatných projektů:

v LATEXu (volitelně):

  • poster alespoň velikosti A2, libovolný obsah, měl by obsahovat rovnice, tabulky, obrázky
  • prezentaci aspoň 10 snímků, libovolný obsah, měla by obsahovat rovnice, tabulky, obrázky

v InDesignu:

  • brožuru dle zadaného layoutu, obsah částečně volitelný

v MS PowerPointu:

  • autonomně běžící prezentaci na zadané téma
  • lektorem předváděnou prezentaci na zadané téma, která bude doprovozena přednáškou

Sylabus -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

1. Základy počítačové typografie, základy sazby, historie. Typografická pravidla a zásady sazby - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba matematických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba, sazba na snímcích

2. Prostředky pro přípravu počítačové prezentace - vizuální a technické prostředky a pomůcky, programové prostředky.

Příprava počítačové prezentace - typy prezentací, scénář, osnova, metodické zásady, příprava šablony, příprava podkladů.

3. Prostředí systému LATEX, editor, princip tvorby dokumentu, DVI, terminologie, základní pojmy, symboly. Styly a parametry dokumentu, prostředí pro psaní textu, výčtová prostředí, matematické prostředí, plovoucí objekty.

4. Práce s obrazovými objekty, návaznost na počítačovou grafiku, základní formáty, bibliografické prostředí, styly.

5. Formáty pro ukládání dokumentů, PS, EPS a PDF formát, komprimace souborů, zařazování obrázků v postscriptové formě, prohlížeče.

6. Tvorba rozsáhlých publikací, obsah, vytváření rejstříků, typografické prostředky pro návrh uživatelského rozhraní.

7. Projekt I

8. Adobe InDesign CS 2 - pracovní plocha, layout dokumentu.

9. Odstavcové a znakové styly.

10. Práce s grafikou, barvy. Vrstvy.

11. Tabulky, import objektů, knihovna objektů. Tisk a export dokumentů.

12. Přednes počítačové prezentace - příprava před, zahájení, verbální i neverbální projev, pomůcky, ukončení.

13. Projekt II

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Protokoly z individuálních projektů 75

 
VŠCHT Praha