PředmětyPředměty(verze: 816)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Prezentační dovednosti - N445011
Anglický název: Presentation Skills
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=118
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Cíl předmětu: seznámit se s pravidly typografie, naučit se používat nejběžnější prostředí pro tvorbu odborných dokumetů (LaTeX), seznámit se se základy a specifiky práce v profesionálním prostředí Adobe InDesign. Dále je zaměřen na přípravu a osvojení forem prezentace - přednesu počítačové prezentace a prezentace posteru. Každá z uvedených forem prezentace má odlišné požadavky na obsahové a grafické zpracování, vyžaduje odlišný metodický a ideový přístup. Předmět poskytuje prostor pro nácvik přednesu počítačové prezentace podle obecných zásad či pravidel verbálního i neverbálního projevu
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Student bude umět:

  • vytvářet dokumenty v prostředí LaTeX (odborné články, rozsáhlejší publikace, postery, prezentace), včetně sazby matematických výrazů a tabulek při respektování stávajících typografických pravidel
  • vytvářet drobnější práce v prostředí profesionálního editoru (letáky, vizitky, brožury...)
  • vytvářet počítačové prezentace včetně kvalitních tiskových podkladů a na základě vlastních šablon
  • srozumitelně a přesvědčivě prezentovat

Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Z:Rybička J.,LaTeX pro začátečníky,Konvoj,Brno,2003,8073020491

Z:Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1622-7

D:Kopka H., DailyP. W.,Guide to LaTeX,Addison-Wesley,2003,9780321173850

D:Adobe InDesign oficiální výukový kurz

D:Dančo V.,Kapesní průvodce počítačovou typografií,Praha,1995,80-85935-00-7

D:Havelka J.,Počítačová typografie pro každého,Grada,Praha,1995,8071691658

D:Hierhold, E.: Rétorika a prezentace - Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 7. vyd. Grada: Brno, 2008. 400 s. ISBN 9978-80-247-2423-2

D:Medlíková, O.: Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady. 2. vyd. Grada: Brno, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

interní materiály k předmětu

InDesign,http://www.adobe.com/products/indesign.html

LaTeX,http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics

LaTeX,http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/LaTeX:Symbols

LaTeX beamers,http://latex.artikel-namsu.de/english/beamer-examples.html

Pecina, M.: Typomil [on-line]. Web o písmu a typografii (i na webu) [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typomil.com/.

Polakovič, J.: typografie.dero.name - skrytá tvář webdesignu [on-line]. Web o typografických zásadách v kaskádových stylech CSS [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typografie.dero.name/.

Krčál, M.: citace.com - citovat je snadné [on-line]. Web o bibliografických citacích s možností on-line generování citací podle normy ČSN ISO 690 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://www.citace.com/.

Finkeová, J. - Kmínek, M. - Nachtigalová, I.: Jak prezentovat výsledky odborné činnosti [on-line]. Webová učebnice VŠCHT Praha [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/POCPRE/.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

V rámci předmětu budou 2 samostatné projekty:

LATEX - Volitelné:

  • poster alespoň velikosti A2, libovolný obsah, měl by obsahovat rovnice, tabulky, obrázky
  • prezentace aspoň 10 snímků, libovolný obsah, měla by obsahovat rovnice, tabulky, obrázky

InDesign

  • brožura dle zadaného layoutu, obsah částečně volitelný

Prezentace

  • prezentovat svůj projekt (prezentace, poster)

Mimo zvládnutí příslušného editoru se hodnotí estetická stránka zpracování. Body se odečítají za hrubé typografické chyby. Neúčast při prezentacích se považuje za neúspěšnou obhajobu projektu. Student získá kredity po úspěšném absolvování předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

1. Základy počítačové typografie, základy sazby, historie. Typografická pravidla a zásady sazby - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba matematických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba, sazba na snímcích

2. Prostředky pro přípravu počítačové prezentace - vizuální a technické prostředky a pomůcky, programové prostředky.

Příprava počítačové prezentace - typy prezentací, scénář, osnova, metodické zásady, příprava šablony, příprava podkladů.

3. Prostředí systému LATEX, editor, princip tvorby dokumentu, DVI, terminologie, základní pojmy, symboly. Styly a parametry dokumentu, prostředí pro psaní textu, výčtová prostředí, matematické prostředí, plovoucí objekty.

4. Práce s obrazovými objekty, návaznost na počítačovou grafiku, základní formáty, bibliografické prostředí, styly.

5. Formáty pro ukládání dokumentů, PS, EPS a PDF formát, komprimace souborů, zařazování obrázků v postscriptové formě, prohlížeče.

6. Tvorba rozsáhlých publikací, obsah, vytváření rejstříků, typografické prostředky pro návrh uživatelského rozhraní.

7. Projekt I

8. Adobe InDesign CS 2 - pracovní plocha, layout dokumentu.

9. Odstavcové a znakové styly.

10. Práce s grafikou, barvy. Vrstvy.

11. Tabulky, import objektů, knihovna objektů. Tisk a export dokumentů.

12. Přednes počítačové prezentace - příprava před, zahájení, verbální i neverbální projev, pomůcky, ukončení.

13. Projekt II

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Protokoly z individuálních projektů 75

 
VŠCHT Praha