PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Informační technologie - N445049
Anglický název: Information technologies
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : N445001
Je neslučitelnost pro: N445037
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

1. Brož M.: Microsoft Word 2002 Podrobná příručka, Grada 2003

2. Brož M.: Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002, Grada 2003

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (11.09.2009)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, k získání zápočtu je nutné z každého ze 2 testů a samostatného projektu získat alespoň 50 % z max. možného bodového ohodnocení.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (21.09.2009)
Sylabus -

Část A: Inženýrské výpočty a psaní technických dokumentů (rozsah 0/3)

1. Základní typografická pravidla, psaní technických textů, vzorce, rovnice a tabulky.

2. Hromadná korespondence, šablony, elektronické formuláře.

3. Tabulkový procesor MS Excel - používání vzorců a funkcí (rekapitulace znalostí).

4. Excel - matice, maticové konstanty a vzorce

5. Grafy v MS Excel, vkládání excelovských tabulek a grafů do MS Word.

6. Řešení nelineární rovnice.

7. Řešitel (Solver)

8. Řešení soustavy lineárních rovnic.

9. Lineární aproximace funkcí.

10. Nelineární aproximace funkcí.

11. Výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci.

12. Aplikační příklady

13. Test z výpočetních metod

14. Opravný termín testu

Část B: Programovací jazyk C (rozsah 1/3)

1. Programovací jazyky

2. Reprezentace čísel v počítači

3. Základní datové typy

4. Operátory, priorita operátorů

5. Řízení běhu programu

6. Algoritmy, složitost algoritmu

7. Erasthotenovo síto, Euklidův algoritmus, algoritmy třídění, binární vyhledávání

8. Statické metody, parametry, předávání parametrů

9. Přetěžování, rekurzivní volání

10. Třídy

11. Dědičnost

12. Výjimky

13. Možnosti zrychlování algoritmů

14. Projekt, test

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (21.09.2009)
 
VŠCHT Praha