PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programovací techniky - N445055
Anglický název: Programming Techniques
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445013
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopeni základních datových struktur a nad nimi pracujících algoritmů.
Poslední úprava: Kukal Jaromír (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout efektivní struktury k realizaci dané úlohy

Navrhnout efektivní realizaci algoritmu řešení

Vyhodnotit paměťovou a časovou náročnost algoritmu

Poslední úprava: Kukal Jaromír (15.11.2012)
Literatura -

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992.

Z Wirth N.: Algoritmy+datové struktury=programy, SNTL, Praha, 1988.

Z. Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988.

D Virius M.:Programování v C++, ČVUT, Praha 2004

Poslední úprava: Kukal Jaromír (14.11.2012)
Studijní opory -

interní studijní materiály

Poslední úprava: Kukal Jaromír (14.11.2012)
Sylabus -

1. Seznam: smysl, realizace, operace se seznamem.

2. Fronta, zásobník, prioritní fronta jako speciální seznamy

3. Strom: smysl, realizace, operace se stromem.

4. Dynamické datové struktury: smysl, realizace v poli, souboru a v operační paměti.

5. OOP: třída, objekt, zapouzdření, dědičnost, mnohotvárnost, přetěžování operátorů, metod.

6. Dynamické datové struktury jako objekty: pole, seznamy, stromy.

7. Rekurze: smysl, realizace, divide et impera, podproblém, analýza podstromu.

8. Algoritmus: definice, časová a paměťová náročnost, NP-úplné problémy.

9. Událost: smysl, vznik, přerušení, ošetření, událostmi řízené programování.

10. Realizace posloupností, konečných a nekonečných součtů a součinů.

11. Realizace iteračních postupů: řešení nelineárních rovnic a jejich soustav.

12. Hledání optimálního řešení: hrubá síla, náhodná střelba a procházka, lokální extrémy.

13. Symbolické výpočty: smysl, princip, realizace.

14. Realizace algoritmů v reálném čase, multiprocesorové algoritmy.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (09.12.2005)
Vstupní požadavky -

Znalost libovolného programovacího jazyka.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Algoritmizace a programování

Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha