PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika - N445072
Anglický název: Project-Applied Information Engineering
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Předmět umožňuje studentům podílet se na vědecké práci v oblasti aplikované inženýrské informatiky a získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s řešením reálných úloh. Konkrétní zadání projektů vypisují vždy akademičtí pracovníci v daném ak. roce. Projekt je uzavřen písemnou zprávou a prezentací výsledků práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Zpracovat rozsáhlejší literární rešerši na zadané téma

Samostatně pracovat na zadaném problému a samostatně pracovat s literárními zdroji

Kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky

Ústně prezentovat výsledky své práce

Literatura -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

a) Pro předmět jsou formálně vyhrazeny 4 vyučovací hodiny týdně; práce na projektu, případně konzultace probíhají podle individuálních časových možností vedoucího projektu a studenta.

b) Projekt bude zakončen obhajobou, která se uskuteční během zkouškového období po zimním semestru.

c) Na obhajobu projektu si student připraví prezentaci a navíc vypracuje minimálně 15 stránkovou písemnou zprávu o řešeném problému. Po přednesení prezentace bude následovat širší odborná diskuse nad tématem projektu. Tato diskuse nebude mít charakter explicitního zkoušení z teorie. Na základě této obhajoby student získá klasifikovaný zápočet.

d) Pokud se student během zimního semestru zúčastní studentské vědecké konference, na které představí a v diskuzi obhájí výsledky řešení semestrálního projektu, nemusí postupovat podle bodů b) a c) - tedy zpracovávat písemnou zprávu o řešeném problému - a klasifikovaný zápočet získá přímo od hodnotící komise studentské vědecké konference.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

1. Formulace cílů projektu

2. Průběžná práce na dílčích úlohách, komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji,

3. Hodnocení dosažených výsledků

4. Tvorba zprávy o řešení projektu

5. Ústní prezentace výsledků projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

Absolvování předmětů 1. ročníku magisterského studia oboru Aplikovaná inženýrská informatika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1. Pravidelné konzultace s vedoucím projektu.

2. Písemná závěrečná zpráva o řešení projektu.

3. Ústní prezentace o řešení projektu před komisí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
4 / 4 98 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha