PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy práva - N832013
Anglický název: Fundamentals of Law
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: ZSOP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Adámková Klára Mgr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.02.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.02.2019)

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět základním právním institutům, pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jednodušší podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (11.10.2013)

R: Šíma; Suk: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. vydání

R: Janků a kol.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 11. vydání

A: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

A: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

A: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

A: Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění

A: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.02.2019)

1. Úvod do problematiky - teorie a základní principy

2. Systém a prameny práva

3. Základní lidská a občanská práva a povinnosti

4. Občanskoprávní vztahy

5. Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení

6. Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské

7. Právo obchodních korporací

8. Pracovní právo

9. Závazky z pracovního poměru a jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10. Správní právo

11. Činnost veřejné správy

12. Uplatňování a ochrana práva

13. Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky

14 Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha