PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy finančního managementu - N832015
Anglický název: Fundamentals of Financial Management
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pichaničová Ludmila Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou finančního managementu, základními problémy finančního rozhodování a metodickými postupy využívanými ve finanční analýze a tvorbě finančních plánů. Dalším cílem výuky je,aby student porozuměl finančním procesům a uměl řešit elementární finanční problémy.Kromě toho je cílem vysvětlení podstaty a fungování finančních trhů, souvislost finančních trhů s financemi podniku.Neméně ambiciózní je vysvětlení podstaty finančních produktů a jejich aplikace ve financích podniku (resp. osobních financích).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

Porozumět podstatě finančního managementu.

Zvládat metodu časové hodnoty peněz a aplikovat ji. Pochopit podstatu rizika a nejistoty. Zvládat propočet ukazatelů rizika a aplikovat do praxe.

Zvládat techniku investičního rozhodování a aplikovat ji do praxe. Rozlišit investice do obligací a akcií.Zvládnout techniku tvorby portfolia.

Rozlišit různé druhy dividendové politiky. Orientovat se na finančních trzích.Zvládat oceňovací techniky.

Literatura -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

Z KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance Praha C.H. Beck 2010 978-80-7400-194-9

Z Z REVENDA, Z. -- MANDEL, M. -- KODERA, J. -- MUSÍLEK, P. -- DVOŘÁK, P. Peněžní ekonomie a bankovnictví Praha Management Press 2012 978-80-7261-240-6

D JÍLEK, J. Finanční trhy a investování Praha Grada 2009 978-80-247-1653-4

D DVOŘÁK, P. Deriváty Praha Oeconomica 2006 80-245-1033-2

D EHRHARDT, M. C. -- BRIGHAM, E. F. Corporate finance : a focus approach Mason South-Western/Cengage Learning 2011 978-1-4390-7808-2

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

1. Přehled finančního systému, primární a sekundární trhy, dokumenty finančních trhů.

2. Obecná charakteristika obchodních společností (osobní, smíšené, kapitálové).

3. Akciová společnost, druhy akcií, kurs akcie, odebírací právo, rozdělování zisku.

4. Co znamená investovat peníze, present value, výnos do doby splatnosti,investice do obligací a jiných dlužních úpisů.

5. Oceňování cenných papírů, prognozování dividend, míra kapitalizace.

6. Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí, riziko a výnosy.

7. Teorie portfolia pro pokročilé, volba optimálního portfolia.

8. Faktor beta a model CAPM, tržní a netržní riziko.

9. Podílové listy, investiční společnosti a investiční fondy.

10. Burzy a burzovní obchody, ukazatele vývoje cen cenných papírů.

11. Typy spekulací na trhu cenných papírů, technika spekulací s opcemi.

12. Projekt, zhodnocení projektu, analýza citlivosti, simulace „ Monte Carlo".

13. Financování korporace a efektivní trhy, teorie racionálních očekávání.

14. Mezinárodní finance, financování zahraničních operací.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné ( s hlediska pochopení některých kategorií je vhodný předmět:mikroekonomie).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha