PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obecná pedagogika a didaktika - N832016
Anglický název: General Education and Didactics (Curriculum and Instruction)
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Váňová Miroslava doc. PhDr. CSc.
Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)
Předmět uvede studenty do základů pedagogiky jako společenské vědy. Seznámí studenty se základními metodami vědeckého bádání v pedagogice, se základními soudobými teoriemi vzdělání a se současným školským systémem ČR.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Studenti budou umět:

Správně používat odbornou terminologii, připravit a realizovat pedagogický výzkum, správně aplikovat různé metody vyučování a ovládat různé formy evaluace.

Literatura -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Základní literatura:

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VSCHT, 2005.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.

PETTY,G. Moderní vyučování. Praha: Portál,1996.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV,1999.

KOLÁŘ, Z.,ŠIKULOVÁ.;R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

GARDNER,H. Dimenze myšlení.Teorie rozmanitých inteligencí.Praha:Portál,1999.

GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2000.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

KOUKOLÍK, F. Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.

LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie.

Bratislava: IRIS, 2001.

MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. Praha:Portál 2004.

PRŮCHA,J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání.

RÝDL. K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.

SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: PAIDO, 1995.

ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003.

ŠVEC, V. et al. Praktikum didaktických dovedností. Brno: PF MU,1996.

VALIŠOVÁ, A.et al. Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999.

Studijní opory -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.11.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety; http://eso.vscht.cz/autori/1689/

Sylabus -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

1. Pedagogika jako věda

3. Metodologie pedagogiky

4. Empirický výzkum v pedagogice

5. Vzájemné působení biologických a sociálních faktorů v rozvoji osobnosti.

6. Společnost a její výchovný potenciál

7. Současný školský systém ČR. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED).

8.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Didaktika, její obsah a vývoj

10. Koncepce a filosofická východiska některých soudobých teorií vzdělání.

11.Cíle vyučování.

12. Modernizace vzdělávacích obsahů .

13. Systém kurikulárních dokumentů a jejich tvorba

14. Organizační formy vyučování. Metody vyučování. Podmínky vyučování

15 Komunikace učitele a žáků ve vyučování

16.Pedagogická diagnostika

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha