PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychologie učení - N832017
Anglický název: Psychology of Learning
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: High Radka Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (21.09.2016)
Kurz poskytuje teoretický rámec pro efektivní učení a vyučování. Obsahuje nejnovější poznatky z několika psychologických disciplín, zaměřuje se na poznatky z kognitivní psychologie a psychologie osobnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

Student bude schopen:

1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování chemie

2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování

3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu

Literatura -
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (21.09.2016)

Z: Nolen, S. a kol.(2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha, Portál, ISBN 978-80-262-0083-3 (váz.)

D: Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha, ISBN 80-7178-641-1

D: Stenberg, R.J. (2003). Kognitivní psychologie. Praha, Portál, ISBN 978-80-7367-638-4

D: Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I. (1984). Psychologické otázky motivace ve škole. SPN Praha

D: Durso, F.T. ed. (2008) Handbook of Applied Cognition. N.Y., J.Willey, ISBN 978-0-470-01534-6

Studijní opory -
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (02.10.2016)

http://kuhv.vscht.cz/files/uzel/0017037/Psychologie%20u%C4%8Den%C3%AD-1.%C4%8D%C3%A1st%20s%20logy.pdf

http://kuhv.vscht.cz/files/uzel/0017037/Psychologie%20u%C4%8Den%C3%AD-2.%C4%8D%C3%A1st%202.9.2015.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (21.09.2016)

1. Význam učení. Biologické zrání a učení. Transfer. Interference. Druhy učení.

2. Kognitivní procesy. Přehled faktorů ovlivňujících učení. Pedagogické závěry.

3. Schopnosti a inteligence. Teorie inteligence. Problém měření inteligence.

4. Myšlení. Řešení problémů. Usuzování. Rozhodování. Vztah mezi jazykem a myšlením.

5. Paměť. Druhy paměti. Vývoj paměti. Teorie zapomínání. Paměťové strategie.

6. Pozornost a výkonnost. Teorie výběrové pozornosti. Vnímání. Představivost.

7. Emoce. Teorie emocí. Vtah emocí a kognitivních procesů. Emoce a učení.

8. Osobnost a individuální rozdíly. Struktura osobnosti.Vliv temperamentu na učení.

9. Motivace. Teorie motivace. Motivace k učení. Vývoj specifických zájmů.

10.Motivace. Odměny a tresty a jejich pedagogické použití.

11.Otázky motivování žáků ve škole.

12.Seberegulace chování. Vývoj sebepojetí. Morální kvality osobnosti. Respektování autority.

13.Optimální podmínky pro učení. Biologické rytmy. Vliv stresu na učení. Překonávání stresu.

14.Piagetova teorie. Vygotského teorie. Pedagogické závěry.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20

 
VŠCHT Praha