PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Interpersonální komunikace - N832018
Anglický název: Interpersonal Communication
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)
Předmět Interpersonální komunikace se zabývá různými aspekty komunikace, které jsou spojeny s prací učitele, vzděláváním žáků (zejména dospívajících) i se školou jako organizací. Klíčovými tématy předmětu je komunikace verbální a neverbální, sociální interakce a vztahy i dílčí komunikační dovednosti a problémy řešené v pedagogickém a pracovním prostředí. Interpersonální komunikace se týká rovněž vztahů k vnějšímu prostředí školy, utvářením kultury a image školy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)

Studenti budou umět:

Úspěšným zvládnutím předmětu získá student teoretické znalosti z oblasti interpersonální komunikace; bude schopen porozumět roli učitele v souvislostech komunikace a klíčových komunikačních dovedností. Bude připraven poznatky aplikovat v práci s třídou, řešit nespolupracující chování, znát a využívat nástroje komunikace s rodiči a veřejností.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)

R: CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2003

R: DEVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada, 2001.

A: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)

Text n http://www.vscht.cz/koncovka - katedra

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)

1. Interpersonální komunikace - úvod do studia

2. Komunikační prostředky, komunikační kontext, komunikační prostředí

3. Neverbální komunikace

4. verbální komunikace

5. Interpersonální komunikace: konverzace, vztahy, úrovně komunikace

6. Styly komunikace

7. Specifika komunikace s dospívajícími žáky

8. Dialog, druhy rozhovorů

9. Řízení diskuse

10. Řešení konfliktů

11. Role komunikačních dovedností učitele v prevenci nespolupracujícího chování žáků

12. Komunikace s rodiči

13. Škola a komunita

14. Kultura a image školy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (21.09.2013)

Žádné.

 
VŠCHT Praha