PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sociální pedagogika - N832021
Anglický název: Social Pedagogy
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na zkoumání různých sociálních problémů, které ohrožují zdárný vývoj dětí a mládeže, jako jsou návykové látky, sekty, patologické hráčství a podobně. V seminární části výuky posluchači prezentují své vlastní zkušenosti a stanoviska k řešeným problémům.
Poslední úprava: SVARCOVI (10.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v sociálních vztazích ve škole i mimo školu, provádět primární prevenci negativních jevů a rozpoznávat symptomy ohrožení mládeže. Dokáží rozpoznat příznaky šikanování žáků a tuto situaci řešit.

Poslední úprava: SVARCOVI (10.08.2013)
Literatura -

R:

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005

KOLÁŘ,M.Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

A:

BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie.Praha: ISV 2002.

HAVLÍK,R., KOŤA,J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál 2002.

KELLER,J. Úvod do sociologie.Praha: SLON, 2002.

KOPŘIVA,K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

KOUKOLÍK,F.; DRTILOVÁ,J.Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996.

KRATOCHVÍL,S.Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.

NEŠPOR,K. Kouření, pití, drogy. Praha: Portál 1995.

POTHE,P. Dítě v ohrožení. Praha, G plus G 1999.

ŠVARCOVÁ,I. Mentální retardace. Praha:Portál, 2003.

TRAIN,A. Nejčastější poruchy chování u dětí. Praha: Portál, 2001.

VOJTÍŠEK, Z.Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004.

VALIŠOVÁ,A.et al. Autorita v edukační a sociální práci.Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

Poslední úprava: SVARCOVI (10.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Poslední úprava: SVARCOVI (21.08.2013)
Sylabus -

Sociální vztahy v procesu vzdělávání

Lidská práva a práva dítěte

Děti a mládež v ohrožení

Mládež a drogy. Patologické hráčství, gamblerství . Sekty a manipulativní religiozita

Ochrana dětí a mládeže před sexuálním zneužíváním

Týrání a zanedbávání dítěte (syndrom CAN)

Šikanování a jeho projevy. Agrese a manipulace. Prevence šikanování ve škole

Poslední úprava: SVARCOVI (10.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: SVARCOVI (10.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha