PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Srovnávací pedagogika - N832022
Anglický název: Comparative Pedagogy
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Váňová Miroslava doc. PhDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (01.12.2012)
Předmět seznamuje s teoretickými otázkami srovnávací pedagogiky (jejími metodami, teoriemi, funkcemi, strukturou a publikační aktivitami). Na základě analýzy a srovnání vybraných školských systémů jsou pak ukázány světové trendy ve školství, což se stává východiskem pro identifikaci a rozbor problémů českého školství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Student bude umět

• vysvětlit, čím se srovnávací pedagogika zabývá, jaké jsou její funkce, struktura, metody, postupy a teorie;

• objasnit pojem srovnatelnost pedagogických jevů a tuto znalost uplatnit v praxi;

• zařadit jednotlivé druhy škol podle ISCED a vysvětlit význam této mezinárodní normy;

• orientovat se v literární produkci srovnávací pedagogiky;

• vyjmenovat jednotlivé modely školských systémů ve světě a popsat jejich specifika;

• dokázat zařadit jakýkoli školský systém k příslušnému modelu a tím lépe pochopit nejen jeho strukturu, ale i jeho podstatu;

• pochopit a identifikovat obecné i specifické rysy jednotlivých školských systémů vybraných vyspělých zemí;

• na základě znalosti světových trendů ve školství kriticky posuzovat naši školskou realitu.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (01.12.2012)

Z:VÁŇOVÁ, M. Srovnávací pedagogika. Praha : ÚJAK, 2009, ISBN 978-80-86723-68-6.

Z:Národní program vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : MŠMT, 2001.

Z: Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (Školský zákon) a jeho následující dílčí novely.

D: PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě : Základy mezinárodní komparace školských systémů. Praha : Portál, 1999, ISBN 80-7178-290-4.

D:VÁŇOVÁ, M. Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích. Praha : ÜIV, l997, ISBN 80-211 0244-6.

D:VÁŇOVÁ, M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: PedF. UK, 1998, 80-86039-51-X.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (01.12.2012)

1. Srovnávací pedagogika jako vědní disciplína:

Předmět a metody srovnávací pedagogiky. Cíl,funkce, oblasti bádání, publikační aktivity.

2. Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí:

SRN, Rakousko, Anglie.

3. Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí:

Francie, Švédsko, USA.

4. Světové trendy v oblasti školství

5. Tendence v oblasti vzdělávání osob se SVP:

Speciální a integrované vzdělávání v jednotlivých zemích.

6. Učitelské vzdělávání u nás a ve světě. Současný stav, rozdíl a trendy.

7. Analýza českého vzdělávacího systému z hlediska světových trendů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
2 / 2 55 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha