PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociální psychologie - N832024
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Seidlová Málková Gabriela Mgr. Ph.D. (30.09.2013)
Kurz Sociální psychologie představuje základní témata sociální psychologie relevantní pro aplikaci v prostředí pedagogické a školní praxe. Vybraná témata sociální psychologie jsou představena jako produkt základního výzkumu v psychologii a následně vykreslena jako součást reality výukové praxe i každodenního života v prostředí základní a střední školy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Studenti budou umět:

1. rozumět odpovídající sociálně-psychologické terminologii a konceptům;

2. rozumět složitosti společenského života a dynamice skupin;

3. používat základní sociálně-psychologické znalosti v pedagogické praxi;

4. vyhledávat nové a využitelné znalosti v současné literatuře.

Literatura -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Z: HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.

Z: HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

D: VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie: 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.

D: PENNINGTON, Donald C., Kate GILLEN a Pam HILL. Social psychology. Routledge, 1999. ISBN 978-0340548462.

D: ZIMBARDO, Philip G, Jiří FIALA a Martina KLICPEROVÁ-BAKER. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Praha: Moraviapress, 2005, 199 s. ISBN 80-86181-80-4 (brož.)

Studijní opory -
Poslední úprava: Seidlová Málková Gabriela Mgr. Ph.D. (09.10.2013)

Studijní opory ke kurzu jsou k dispozici na stránkách katedry učitelství a humanitních věd

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety/socialni-psychologie.

Připravují se studijní opory v systému Moodle.

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Seidlová Málková Gabriela Mgr. Ph.D. (30.09.2013)

This course is examined in two steps: 1. written test of knowledge. 2. Spoken colloquium.

Sylabus -
Poslední úprava: Seidlová Málková Gabriela Mgr. Ph.D. (30.09.2013)

1.Sociální psychologie

Předmět sociální psychologie a její klíčová témata; stručný pohled do historie sociální psychologie; metody výzkumu v sociální psychologii; sociálně-psychologický experiment.

2.Člověk v sociálních souvislostech

Sociální realita; význam vývojové psychologie pro sociální psychologii; vztah mezi kulturní a sociální psychologií.

3. Postoje

Vymezení postojů a jejich zasazení do běžného života a vyučovacího procesu; objekt postoje; charakteristika a složky postojů; vnitřní konzistence postoje; příčiny rozporů mezi postojem a chováním; funkce postojů; možnosti měření postojů - ukázka projektivních technik a hodnotících škál a možnosti jejich využití ve školní praxi; změny postojů - kognitivní disonance, balanční teorie, persuase, psychologická reaktance, efekt dvojí odměny.

4. Prosociální chování

Vymezení a ukázky prosociálního chování; důvody prosociálního chování - sociální výměna, sociální normy, emaptie, teorie spravedlivého světa; motivace prosociálního chování; prosociální chování v krizových situacích - efekt přihlížejícího, rozptýlená odpovědnost; pedagogická aplikace tématu

5. Agresivní chování

Vymezení a terminologické ukotvení - agrese, agresivita, hostilita, násilí; typy agrese; příčiny agrese - teoretické koncepty vysvětlující původ agresivního chování; masová média a agrese; skupinová agrese; pedagogická aplikace - antisociální poruchy v dětství a dospívání; poruchy chování a jejich příčiny; šikana

6. Sociální kognice

Vymezení pojetí sociální kognice; základní komponenty sociálního myšlení; schémata: self schéma, schéma lidí, schéma události, schémata rolí; atribuce - vznik atribucí, Kellyho atribuční teorie, základní atribuční chyba, osobnost a atribuční styl; sociální percepce - formování dojmu, efekt primárnosti, sebenaplňující proroctví

7. Sociální vlivy

Přítomnost druhých a její vliv na naše chování, vliv skupiny na výkon jedince - sociální inhibice, sociální facilitace, sociální zahálka; vliv skupiny na chování jedince - kompliance, konformita; poslušnost vůči autoritě - Milgramovy experimenty, fenomén odosobnění a síla anonymizace (Zimbardo), Stanfordský vězeňský experiment.

8. Sociální skupiny, struktura a dynamika skupiny

Vymezení sociální skupiny a základní druhy skupin; vlivy sociální skupiny na jednotlivce; vliv velké skupiny - davové a masové chování, vliv malé sociální skupiny - stádní chování, konformita - Aschovy a Scheriffovy experimenty, inovace, kompliance a její techniky; dynamika malé sociální skupiny - kooperace a kompetice; struktura sociální skupiny - sociální pozice

9. Školní třída jako sociální skupina

Členství ve třídě jako sociální skupině; struktura třídy; role učitele; vliv skupiny na školní výkon; vliv skupiny na chování; možnosti diagnostiky školní třídy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha