PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Etika výchovy - N832026
Anglický název: Ethics of education
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Etika výchovy
Garant: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)
Etika výchovy je profesní etika učitelského povolání. Cílem předmětu je při přiblížit studentům základní mravní hodnoty, mravní normy a mravní vztahy, s nimiž se setkají ve své pedagogické praxi. Poskytuje stručný přehled o vývoji etického myšlení a o hlavních etických koncepcích současnosti. Na praktických příkladech seznamuje studenty s řešením různých etických problémů v procesu výchovy a vzdělávání, s různými pojetími autority učitele a jejích limitů, s potřebou permanentní sebereflexe učitele a některými úskalími učitelské profese. Studenti budou umět: Správně používat etické termíny a pojmy, rozlišovat jednotlivé etické koncepce a jejich praktické aspekty, posuzovat a respektovat individuální zvláštnosti žáků, chápat etické kodexy pomáhajících i jiných profesí a rozpoznávat nebezpečí syndromu vyhoření. Etika výchovy je profesní etika učitelského povolání. Cílem předmětu je objasnit studentům základní mravní hodnoty, mravní vztahy a mravní normy, s nimiž se setkají v pedagogické praxi. Poskytuje stručný přehled o vývoji etického myšlení a o hlavních etických koncepcích současnosti. Na praktických příkladech ukazuje studentům řešení různých etických problémů a situací ve vzdělávacím procesu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Studenti budou umět:

Správně používat etické termíny a pojmy, rozpoznávat a chápat různé etické koncepce a jejich praktické aspekty,chápat a respektovat individuální zvláštnosti žáků, znát různé etické kodexy a aplikovat jejich principy v pedagogické praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Základní literatura:

ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.

HENRIKSEN,J.O.,VETLESEN A.J. Blízké a vzdálené.Etické teorie a práce s lidmi. Brno: Albert 2000.

ŠVARCOVÁ,I. Základy pedagogiky. Praha:VŠCHT , 2008, kap. 15 a 17.

Doporučená literatura:

BREZINKA,W. Základy filosofie výchovy. Praha: Zvon, 1996.

DOROTÍKOVÁ, S. Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha: Karolinum, 2005.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

VYMĚTAL, J. REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dětem a dospělým. Praha: Portál, 2001.

ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998.

ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova. Praha: Academia, 1996.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha:Triton, 2003.

JANOTOVÁ, H. et al. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

ARISTOTELÉS: Etika Nikomachova. Praha: Academia, 1996.

Studijní opory -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (21.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Základní etické pojmy

Etika jako věda, morálka, mravnost, svědomí, kategorie dobra a zla, svoboda člověka. Mravní normy a mravní hodnoty. Axiologické problémy výchovy

Sociální vztahy v procesu vzdělávání

Lidský vztah jako součást profese. Mravní aspekty učitelské profese. Výchova a sebevýchova. Autorita učitele a její limity

Respektování individuality žáka jako svébytného subjektu.

Profesní etiky .

Základní etické antinomie výchovy a vzdělávání

Mravní vlastnosti učitele

Úskalí učitelské profese

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Zápočet. 2 kredity

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha