PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Ekonomika vzdělávání - N832027
Anglický název: Economics of education
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pichaničová Ludmila Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)
Cílem ekonomiky vzdělávání je zdůraznění toho,že vzdělání je investice, která je motorem ekonomického růstu a zvyšování produktivity práce, investice, která přispívá k rozvoji osobnosti i celé společnosti a která redukuje sociální nerovnosti. Dalším cílem je vysvětlení vztahu mezi smíšenými veřejnými statky a veřejnými statky.Veřejnými statky při tom rozumíme takové zboží a služby, jejichž spotřeba je předmětem veřejného zájmu a z nějakého důvodu není možné ( nebo žádoucí), aby náklady na jejich spotřebu byly kryty individuálně na základě vztahů tržní nabídky a poptávky. Z toho důvodu se předmět zaměřuje na vzdělávání a veřejný sektor v ekonomice,na makroekonomické schéma finančních toků v systému vzdělávání, rozlišování na individuální a společenské užitky a na měření nákladů a přínosů vzdělávání.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

Studenti budou umět rozlišovat pojem veřejných a soukromých statků a z toho plynoucí podíl soukromých a veřejných užitků vzdělávání,které se liší podle různých stupňů škol, typů vzdělávání a podle charakteru vzdělávání. Na základě toho budou vědět,že je nutné rozlišovat i společenské a soukromé výdaje ve školství.Budou umět zhodnotit investici do vzdělání a na mikroekonomické úrovni, pochopí toky peněz a jejich rozdělování ve školství.V neposlední řadě se seznámí s účetnictvím rozpočtových organizací.

Literatura -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

Z Text k přednáškám poskytnutý prostřednictvím přenosného media (CD).

D SHEEHAN, J. The economics of Education. London, 1973.

D RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2003.

D FISCHER, W.A. Vedení a rozvoj školy. Brno: Paido, 2003.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: PICHANIL (30.11.2012)

1. Veřejné statky, jejich klasifikace a postavení vzdělávání v této oblasti jako smíšeného statku.

2. Zdroje a možnosti vzdělávání.Poptávka po vzdělávání.Nabídka vzdělávání.

3. Soukromá návratnost investic do vzdělávání. Společenská návratnost investic do vzdělání. Budoucí aspekty výnosů návratnosti investic do vzdělání.

4 Vzdělávání a ekonomický růst.Politika a prognózování v oblasti vzdělávání.Lidský kapitál.

5. Vzdělávání a lidská pracovní síla; trh práce. Poptávka a nabídka v oblasti profese „ učitel“.Směr politiky EU v oblasti vzdělávání.

6. Výdaje státního rozpočtu a problematika financování ve vzdělávacím procesu

7. Finanční toky ve školství.

8. Efektivnost a produktivita vzdělávacího procesu.

9. Zřizování škol a školských zařízení v ČR. Druhy finančních prostředků.

10.Financování státních, veřejných a soukromých škol. Regionální rozpočty ve školství.

11.Tvorba rozpočtu školy.Zdroje, ze kterých se sestavuje rozpočet školy. Struktura a členění rozpočtu školy.

12.Zásady čerpání finančních prostředků.

13.Účetnictví ve školství a hospodaření s majetkem.Podvojné účetnictví RO. Vnitřní předpisy o vedení účetnictví.Hlavní účetní výstupy.

14.Vybrané činnosti vedení školy v oblasti hospodaření.Výroční zpráva o činnosti.Výroční zpráva o hospodaření. Přehled činností ředitele školy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Žádné ( v ideálním případě mikroekonomie a makroekonomie).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 25
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha