PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do speciální pedagogiky - N832028
Anglický název: Introduction to Special Pedagogy
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)
Předmět je zaměřen na vytváření správných postojů k lidem se zdravotním a sociálním postižením, na získávání základních poznatků o možnostech a potřebách dětí a žáků s jednotlivými druhy postižení a způsobech jejich vzdělávání.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Studenti budou umět:

Rozpoznat jednotlivé druhy postižení, znát systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikovat s integrovanými žáky zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a participovat na jejich vzdělávání.

Literatura -
Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

Základní literatura:

ŠVARCOVÁ, Iva. Úvod do speciální pedagogiky. 1. Praha: VŠCHT Praha, 2015.

ŠVARCOVÁ,I.Základy speciální pedagogiky. Praha: PARTA, 2012.

Výuka k různosti: učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, vč. škol speciálních, dostupnéna: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/

Rozšiřující literatura:

Můj spolužák... se specifickými potřebami. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 216 stran. ISBN 978-80-7435-479-3.

JACOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování: studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři ; kurz: Uvedení do speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 68 s. ISBN 978-80-7290-657-4.

KIMPLOVÁ, Tereza. Ztráta zraku: úvod do psychologické problematiky. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 120 s. ISBN 978-80-7368-917-9.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 453 s. ISBN 80-7367-091-7.

HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vydání první. Praha: Portál, 2012, 159 stran. ISBN 978-80-262-0084-0.

NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.

Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724782. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081796159_1.pdf

BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: Romové. Vydání první. Praha: FHS UK, 2013. ISBN 978-80-87398-45-6.

LHOŤAN, Lukáš. Rozmanitostí proti předsudkům: Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice. 1. vyd. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2012. ISBN 978-80-904932-2-3.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.

Studijní opory -
Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (16.02.2016)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=62

Sylabus -
Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

1. Speciální pedagogika a její podobory. Možnosti vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami, druhy speciálních škol a školských zařízení

2. Integrace žáků se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání. Inkluzivní školství

3. Vzdělávání žáků a studentů se specifickými poruchami učení. SPU a jednotlivé druhy, projevy SPU ve škole a v oboru chemie, sekundární projevy SPU, Příběhy lidí s SPU

4. Práce se žáky a studenty s poruchami chování. Typy problematického chování žáků na střední škole, problematické situace se žáky s poruchami chování ve škole, síť podpůrných opatření, kyberšikana jako nový fenomén

5. Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením. Typy poruch zrakového vnímání, hlavní oblasti omezení, kompenzační pomůcky, nácvik pomoci lidem se zrakovým postižením, způsoby komunikace, podmínky pro úspěšnou integraci

6. Vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. Typy poruch a jejich hlavní úskalí, hlavní oblasti potíží lidí s poruchami sluchu, potíže v běžné škole, integrace vs. separace, příprava na integraci, zásady práce se žáky se sluchovým postižením

7. Vzdělávání žáků a studentů s tělesným postižením a zdravotním znevýhodnění. Nejčastější typy tělesného postižení u integrovaných studentů, hlavní překážky při integraci a návrhy úprav, úpravy výuky v laboratořích, tělesná oslabení - omezení, která s sebou přináší, postup učitele při práci se žáky s tělesným oslabením

8. Vzdělávání žáků a studentů s narušenou komunikační schopností. Podstata narušené komunikační schopnosti a její příčiny, omezení v běžném životě a ve výuce, hlavní rizika v oblasti sociálních vztahů, Příprava integrace řáka s NKS

9. Vzdělávání žáků a studentů s poruchami autistického spektra. Dětský autismus - hlavní oblasti poškození, psychologickjý rozměr postižení autismem, možnosti vzdělávání - integrace vs. separace, Aspergerův syndrom - typické projevy, projevy ve výuce, úprava výuky chemie pro žáky s Aspergerovým syndromem

10. Vzdělávání žáků a studentů s národnostních a etnických menšin. Jazyková bariéra studentů - cizinců, interkulturní rozdíly mezi studenty, největší národnostní menšiny na českých školách, postoj českého školství k národnostním menšinám, vzdělávání žáků odlišního etnika v ČR

11. Vzdělávání žáků a studentů s mentálním postižením. Systém vzdělávání v ČR, možnosti integrace, specifika práce se studenty s mentálním postižením

12. Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými. Ientifikace nadaných studentů v chemii, specifika motivace nadaných žáků, možnosti vzdělávání a mimoškolní aktivity pro nadané v oboru chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha