PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Didaktika chemie - N832029
Anglický název: Didactics of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dušek Bohuslav Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)
Předmět je zaměřen zejména na základní témata z obecné didaktiky chemie a aplikaci didaktických zásad na výuku chemických předmětů. Zvýšená pozornost je věnována problematice školních chemických pokusů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

Studenti budou umět:

aplikovat obecné didaktické zásady na výuku chemie,

vypracovat přípravu na vyučovací hodinu chemie a realizovat ji při výuce na středních školách,

Připravit a realizovat školní chemický pokus (demonstrační I žákovský) zejména z hlediska bezpečnosti práce a efektivity.

Literatura -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

Z: DUŠEK B. Kapitoly z didaktiky chemie. Praha:VŠCHT, 2009.ISBN 978-80-7080-736-1

D: ČTRNÁCTOVÁ, H.; HALBYCH J. Didaktika a technika chemických pokusů. Praha: Karolinum, 1997.

D: PROKŠA, M. Technika a didaktika školských pokusov z chemie. Bratislava:UK, 2005.ISBN 80-223-1943-0.

D: Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích.

D: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (díl 8: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami).

Studijní opory -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (19.07.2013)

žádné

Metody výuky
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (26.11.2012)

Účast na přednáškách 28 hod. tj. 1,0 kr

Účast na seminářích 14 hod. tj. 0,5 kr

Seminární práce 28 hod. tj. 1,0 kr

Konzultace 14 hod. tj. 0,5 kr

Příprava na ústní zkoušku 28 hod. tj. 1,0 kr

Celkem 112 hod. tj. 4 kr

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (19.07.2013)

Pro zápočet ze cvičení je vyžadováno písemné zpracování podkladů k šesti seminářům (témata seminářů viz webové stránky KUHV).

Sylabus -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

1. Postavení chemie jako vyučovacího předmětu.Historie chemie a historie výuky chemie. RVP a ŠVP pro chemii.

2. Didaktické zásady ve výuce chemie. Systém didaktických zásad.

3. Faktory ovlivňující vyučovací proces: Cíle a měření výkonu, učivo,psychostruktura, sociostruktura.

4. Vyučovací prostředky a jejich rozdělení. Organizační formy vyučování chemie.

5. Didaktické metody verbální, názorně-demonstrační (demonstrační pokus) a praktické (žákovský pokus).

6. Školní chemický pokus. Rozdělení, organizace třídy, bezpečnost práce, hodnocení žáků v laboratořích.

7. Zařízení k výuce chemie. Výukové a pomocné prostory.

8. Pomůcky k výuce chemie. Rozdělení. Vizualizace.

9. Chemikálie ve výuce (ukázkové, spotřební a odpadní). Současná legislativa a školní pokus.

10. Modely. Vztah modelu a reality. Funkce modelu. Třídění modelů podle různých kritérií.

11. Obrazové pomůcky ve výuce chemie. Rozdělení. Přednosti a nedostatky některých obrazových pomůcek.

12. Vyučovací proces. Tradiční výuka a její nedostatky. Programované vyučování. E-learning.

13. Příprava učitele na výuku. Pracovní plán. Písemná příprava na vyučovací hodinu chemie.

14. Další vzdělávání učitelů chemie. Informační zdroje pro učitele chemických předmětů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N832016

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (23.11.2012)

N832016 Obecná pedagogika a didaktika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha