PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Speciální didaktika chemie - N832030
Anglický název: Advanced Didactics of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (03.09.2013)
Předmět je koncipován tak, aby posluchačům poskytl ucelený přehled o metodách, formách, prostředcích i cílech výuky chemie. Pozornost je věnována pozorování i vlastnímu experimentu. Studentům jsou předkládány moderní vzdělávací teorie a postupy, jsou seznamování s moderními technologiemi a jejich využitím ve vzdělávání. V neposlední řadě je náplní kurzu i otázka kurikulárních dokumentů a pozice chemie v nich.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (03.09.2013)

Studenti budou umět:

vytvářet kurikulární dokumenty pro vyučovací předměty chemického zaměření,

aplikovat moderní vzdělávací teorie a postupy ve výuce chemie,

využívat informační a komunikační technologie ve výuce chemie.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (03.09.2013)

Základní literatura:

Z :Budiš J., Šibor J.:Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie I. první.PdF MU Brno: PedF MU Brno, 2004,ISBN:80-210-3542-0.

Z :Pachmann, E.:Speciální didaktika chemie. 1. vyd.Praha: SPN, 1986.

Z :Šimoník O. :Úvod do didaktiky základní školy. 141 s. Škola v praxi, svazek 3.Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005.ISBN:080-86633-33-0

Základní literatura bude studentům předávána rovněž formou záznamů na CD, popř. xeroxových kopií včetně odkazů na aktuální internetové adresy.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura zahrnuje zejména u nás dostupné odborné časopisy Chemické listy, Pedagogika, Biologie, Chemie a Zeměpis, učebnice chemie pro střední odborné školy, gymnázia a základní školy.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (03.09.2013)

Záznamů na CD, popř. xeroxových kopie včetně odkazů na aktuální internetové adresy.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (03.09.2013)

1. Vzdělávací systém v ČR. Rámcové vzdělávací programy pro střední školy a školy základní.

2. Utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti chemického poznání.

3. Kompetence k učení, pracovní, k řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské.

4. Tvorba školního vzdělávacího programu. Učební osnovy chemického předmětu. Legislativa.

5. Strukturace učiva.Postupy logické následnosti pojmů a postupy alternativní. Výukové projekty v zahraničí.

6. Teoretické a empirické postupy ve výuce chemie.

7. Školní chemický experiment. Porovnání vědeckého a školního experimentu.

8. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie.

9. Učební úlohy. Pedagogicko-psychologické aspekty učebních úloh, jejich struktura a obsah.

10. Didaktické testy z chemie. Sebeevaluace učitele i žáků. Mezinárodní výzkumy znalostí.

11. Hodnocení a výběr učebnic.Struktura, funkce a vlastnosti učebnic chemie. Učení z textu.

12. Problémové vyučování, jeho cíle, struktura a organizace. Problémové úlohy a experimenty.

13. Interdisciplinární vztahy.Návaznost výuky chemie nejen na přírodovědně zaměřené obory.

14. Alternativní postupy výuky. Projektové vyučování. Rozvíjející vyučování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N832029

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (02.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 10
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha