PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pedagogika chemie odborné školy - N832032
Anglický název: Pedagogy of Chemistry of Vocational Schools
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (28.08.2013)
Předmět završující profesionální přípravu učitele chemie odborné školy, zaměřený převážně na specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků: experimentování, modelování, vizualizaci, symbolizaci, elementarizaci, didaktické hry (činnostní pedagogika chemie).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (28.08.2013)

Studenti budou umět s chemickou erudicí a pedagogickou kreativitou koncipovat, připravovat a realizovat výuku všeobecně vzdělávacího předmětu - chemie a souvisejích předmětů preprofesionální a profesionální přípravy chemiků na středních odborných školách (analytické chemie, laboratorní techniky, chemická výroby aj.).

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (18.04.2007)

Základní literatura :

HOLADA, K. Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků. Praha, UK PedF, 2000 vč. 5 příloh.

HOLADA,K.; BENEŠ, P: Speciální didaktika chemie. Antologie reprintovaných článků. Praha: SNP 1983.

HOLADA, K. Pedagogika chemie. Reprintované články. Praha :UK PedF, 2000.

Doporučená literatura:

Bude doporučována při přednáškách, popř. předávána formou xerokopií a nekomerčních CD.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (28.08.2013)

V literatuře citované e-knihy jsou dostupné na Moodle PedF UK v Praze i studentům VŠCHT Praha. Kopie aktuálních publikací, jakož i desítky videozáznamů a videopořadů zprostředkovává vyučující na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (28.08.2013)

1. Pojetí a vývoj pedagogiky chemie. Křepelkovo praktikum přednáškových experimentů s přednáškou o metodice vyučování chemie. Metodika chemie, didaktika chemie, teorie vyučování chemie, oborová didaktika, pedagogika chemie.

2. Oborová a pedagogická složka kvalifikace učitele chemie odborné školy. Bipolárnost přípravy učitele chemie: učitel chemie - pedagog nebo chemik? Profesionální kompetence učitele chemie a jeho žáků.

3. Didaktické hry s chemickou tematikou. Funkce her, jejich třídění, hra ve výuce chemie a v zájmové činnosti, mikropraktikum didaktických her chemicky zaměřených.

4. Experimentování v chemii a její výuce na odborné škole. Školní a chemický experiment - jejich divergence a konvergence, dichotomické třídění edukačních experimentů, specifika pokusů žáků a učitele.

5. Laborační a demonstrační pokusy. Měřítka a exaktnost školních pokusů, jejich instrumentace, metodiky a techniky jejich prezentace.

6. Modelování v chemii a její výuce na odborné škole. Model jako prostředek poznávání a jako výsledek poznání, model - reprezentant reality, pyramidální model modelování, obecné funkce modelů, funkční klasifikace modelů, vyučovací předmět chemie jako model chemie, poválečné modely výuky chemie.

7. Vizualizace v chemii a její výuce na odborné škole. Pojetí vizualizace v širším a užším smyslu, třídění metod a technik vizualizace, vizualizace experimentů vs. vizualizace experimenty, vizualizace modelů vs. vizualizace modelováním.

8. Elementarizace metod studia chemických látek a reakcí. Postup využívající experimentování, modelování a vizualizaci obvykle ve třech etapách: sestrojení funkčního modelu přístroje, modelové pokusy objasňující principy metody, modelové důkazy a stanovení a - podle možností - práce se skutečnými přístroji.

9. Symbolizace v chemii a její výuce na odborné škole. Značky, vzorce, rovnice, výrazy, piktogramy, matematické modely a specifika jejich použití.

10. Profesiogram, specifické kompetence a chování učitele chemie. Profesiogram učitele obecně a "chemika" speciálně, deskriptory popisující kompetence učitele chemie odborné školy a jeho žáků.

11. Pedagogické aspekty chemických výrob. Různá pojetí učiva o chemických výrobách a jejich výběru, specifické formy, metody a prostředky prezentace chemických výrob, funkce tohoto učiva ve všeobecném, preprofesionálním a profesionálním vzdělání.

12. Pedagogické aspekty metodiky chemie. Metodika chemie vs. metodika vyučování chemie, metodika chemie jako prostředek i jako předmět výuky chemie, klasifikace metod chemie vs. metod vyučování chemie.

13. Hygienické, bezpečnostní a ekologické aspekty výuky chemie. Legislativa - akcelerátor, či brzda výuky chemie (zejména forem a metod praktických). Východiska z omezujících zákonů, vyhlášek, předpisů a výkladů zneužívajících těchto dokumentů k nedělání pokusů.

14. Permanentní celoživotní vzdělávání učitelů chemie. Pedagogická a chemická složka dalšího vzdělávání učitelů chemie, postgraduální studium, magisterské a doktorské studium, manažerská studia, doplňkové pedagogické studium.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (28.08.2013)

Úspěšné absolutorium Bc studia chemie.

Zkouška ze základů pedagogiky včetně jejích dějin.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha