PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích - N832034
Anglický název: Human Resources Management in educational Institution
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: High Radka Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (10.10.2013)
Kurz Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích je zaměřen na témata specifická pro řízení lidských zdrojů v oblasti školství a vzdělávacích institucí. Kromě základních teoretických poznatků disciplíny řízení lidských zdrojů je důraz kladen na praktické zvládnutí některých dovedností potřebných v řízení školských institucí a na aplikaci základních poznatků z řízení lidských zdrojů v prostředí školství . Kurz kombinuje přednáškovou a seminární práci. Pro vybraná témata využívá i praktická cvičení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (10.10.2013)

Studenti tohoto předmětu budou umět:

1. definovat základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů a rozumět současné terminologii o oblasti řízení lidských zdrojů

2. orientovat se s základních teoretických konceptech řízení lidských zdrojů

3. rozumět specifičnosti aplikace poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů v prostředí vzdělávacích institucí složitosti společenského života a dynamice skupin;

4. používat základní znalosti z kurzu ve vlastní pedagogické praxi;

5. vyhledávat relevantní a aktuální zdroje využitelné v rámci dalšího vzdělávání v problematice řízení lidských zdrojů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (10.10.2013)

R : ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 2007. 978-80-247-1407-3

R: BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, Praha 2001. 80-7178-479-6

R: Aktuální zákony, vyhlášky, nařízení vlády, elektronické prezentace z přednášek

A: LAZAROVÁ B. et al. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Paido: Brno, 2006.

A: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada: Praha, 2006.

A: RÝDL, K. et al. Sebehodnocení školy. Strom: Praha, 1998.

A: FISCHER, W.; SCHRATZ, M. Vedení a rozvoj školy. Paido: Brno, 1997.

A: TURECKIOVÁ, M. :Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada, Praha 2004, 80-247-0405-6

A: HRONÍK, F. : Poznejte své zaměstnance.ERA, Brno. 2005. 80-86517-20-9 (brož.)

A: HRONÍK, F. : Jak se nespálit podruhé. Motiv Press, Brno, 2007. 978-80-254-0698-4 (brož.)

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (10.10.2013)

Studijní opory ke kurzu jsou k dispozici na stránkách katedry učitelství a humanitních věd

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety/rizeni-lidskych-zdroju-ve-vzdelavacich-institucich

Připravují se studijní opory v systému Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (09.10.2013)

1. Poradenský systém v ČR a systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Pracovně právní zakotvení ve školství s důrazem na úlohu poradenských pracovníků ve školství

3. Pedagogická porada v perspektivě účastníka a vedoucího porady. Prezentace v rámci porady

4. Pedagogický sbor jako pracovní tým

5. Učitelská profese - charakteristika, dilemata, úskalí i pozitiva

6. Vybraná témata z personalistiky

7. Sebeřízení v učitelské profesi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (10.10.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha