PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Školský management - N832035
Anglický název: School Management
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)

Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)

R:OBST, O. : Základy managementu. Olomouc: UP,2003. ISNB 80-244-0677-2.

R:PRÁŠILOVÁ, M.:Vybrané kapitoly za školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc:UP,2006. ISNB 80-244-1415-5.

A:TROJAN, V. a kol.:Vedení školy v praxi - vše co potřebujete k úspěšnému řízení školy.Praha: Josef Raabe,2003.ISsN 1801-8343.

A:OBST, O.:Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: UP,2006. ISNB 20-244-1359-0.

A:VALENTA, J.:Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management.|Karviná: Paris,2010. ISNB 978-80-87173-16-9.

A:MÁCHAL, P.:Školský management.Brno: Mendelu,2009. ISNB 978-80-7375-264-4.

A:KOONTZ, H., WEIHRICH, H.:Essentials of Management.New Delhi: Tata McGraw.ISNB978-0-07-014495-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)

1. Školský management - Úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole a třídě

10. Klima školy, klima třídy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení

14. Aktuální problémy - hodnocení kvality, mezinárodní srovnání, mobility

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (08.10.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,4 12
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha