PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Evropské dějiny - N832041
Anglický název: European history
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Tuček Jan Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (18.11.2012)
Předmět přibližuje základní jevy z kulturního, sociálního a hospodářského vývoje evropské civilizace a seznamuje posluchače s pojmoslovím a principy historické vědy. Předmět doplňuje základní kontext historického vývoje pro potřeby předmětů z dějin umění určených pro restaurátory a konzervátory.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Samostatně se orientovat v odborném pojmosloví historické vědy a v historickém vývoji evropské civilizace.

Mezioborově komunikovat, což je s ohledem na přemět profesní činnosti důležité zejména pro restaurátory a konzervátory.

Literatura -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (18.11.2012)

Z: LE GOFF, J., SCHMIDT, J.-C. eds, Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad, 2008, ISBN 978-80-7021-917-1

Z: SCHULZE, H., Stát a národ v evropských dějinách, Praha: NLN, 2003, ISBN 80-7106-393-2

D: BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha: Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-376-0

D: COLLINS, R., Evropa raného středověku 300-1000, Praha: Vyšehrad, 2005, ISBN 80-7021-660-3

D: MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století: 1598-1700, Praha: Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-508-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (13.08.2013)

Knihovny:

www.nkp.cz

www.mlp.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (13.08.2013)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (11.11.2008)

1. Úvodní hodina.

Principy historického bádání a problém objektivity v historiografii.

2. Mezi antikou a středověkem.

Rozpad římského impéria, stěhování národů, germánská Evropa.

3. Křesťanství.

Principy křesťanství, christianizace, formování církevní organizace.

4. Křesťanské univerzum.

Přenesení císařské koruny na západ Karlem Velikým, Evropa kolem roku 1000.

5. Středověká společnost.

Učení o trojím lidu – „středověká sociologie“, stavovská společnost.

6. Život ve městě.

Vymezení pojmu středověké město, sociální a hospodářská struktura evropských měst.

7. Poddanství.

Život na venkově, struktura venkovské společnosti, právní principy poddanství.

8. Modely organizace státní moci.

Lenní systém, dualismus moci, absolutismus.

9. Humanismus.

Ze „slzavého údolí“ středověku k antropocentrismu?

10. Krize 14. století.

Avignonské papežství, papežské schisma, konciliarismus.

11. Reformace.

Česká reformace, evropská reformace 16. století, reforma katolické církve.

12. Evropa v 17. století.

Třicetiletá válka a její důsledky.

13. Osvícenství.

Proměny v chápání společnosti, osvícenský absolutismus a reformy.

14. Formování moderních národů.

Liberalismus, národní hnutí, společnost 19. století.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (13.08.2013)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Tuček Jan Mgr. Ph.D. (13.08.2013)

Aktivní účast na výuce: 50%

Kolokvium (ústní pohovor): 50%. Téma ke kolokviu si student vybírá z okruhů v sylabu (2-14) individuálně, výběr a způsob přípravy konzultuje e-mailem.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha