PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Právo duševního vlastnictví - N832048
Anglický název: Intellectual property
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Příbramská Klára Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá problematikou ochranných zámek, patentů, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů. Dále seznamuje s průběhem a podmínkami řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a podmínkami mezinárodního zápisu a otázkami licenčních smluv. Také obsahuje vybrané problémy z autorského práva, nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže.
Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou po absolvování tohoto předmětu schopni porozumnět základním právním pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jedodušší právní právní podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Poslední úprava: HRABANKH (12.09.2013)
Literatura -

R: Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: PRáva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2011

R: Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, C.H. Beck, Praha 2007

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

A: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

Poslední úprava: HRABANKH (12.08.2014)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Sylabus -

1) Úvod do práva duševního vlastnictví (přehled, základní pojmy a oblasti)

2) Ochranné známky I. (pojem ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce)

3) Ochranné známky II. (Úřad průmyslového vlastnictví, základní správní poplatky, doba platnosti ochranné známky; mezinárodní ochranná známka)

4) Patentové právo I. (patent a vynález - pojmy; užitný vzor a průmyslový vzor - pojmy; zpracování přihlášky;

5) Patentové právo II. (řízení o udělení patentu, řízení o zápis užitného a průmyslového Úřad průmyslového vlastnictví ČR; základní správní poplatky)

6) Patentové právo III. (mezinárodní patent)

7) Know-how, goodwill, informace a data a jejich ochrana (Know-how - pojem, členění;obchodní tajemství, goodwill; data a informace)

8) Obchodování s duševním vlastnictvím I. (licence - základní pojem; licenční smlouvy a jejich druhy;

9) Obchodování s duševním vlastnictvím II. (úhrady v licenčních smlouvách a smlouvy související /dohoda o utajení, opční smlouva atd./)

10) Autorské právo I. (autorské právo a předmět autorského práva; vznik a obsah autorského práva /osobnostní a majetková složka/; ochrana autorského práva)

11) Autorské právo II. (licenční smlouvy, díla literární a audiovizuální; další práva související s autorským právem)

12) Transfer technologií - právní aspekty

13) Nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže (duševní vlastnictví a nekalá soutěž; duševní vlastnictví a hospodářská soutěž)

14) Závěrečné shrnutí problematiky práva duševního vlastnictví

Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Poslední úprava: HRABANKH (11.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha