PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Profesní rozvoj učitelů - N832052
Anglický název: Teachers' Professional Development
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)
Kurz poskytuje základní orientaci v problematice profesního rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů. Studenti se seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky profesního rozvoje učitelů a se současným stavem dalšího vzdělávání učitelů v České republice a ve vybraných evropských zemích. Budou se zabývat kritérii kvality, která jsou kladena na programy profesního rozvoje, seznámí se s vybranými typy programů profesního rozvoje a se zdroji pro samostudium. V centru pozornosti bude problematika začínajících učitelů a jejich profesní podpory a rozvoje.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in Europe. Brusel: Eurydice. Překlad: Zajišťování kvality vzdělávání učitelů v Evropě. (2007). Praha: ÚIV.

Píšová, M., Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK PedF.

Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Liberec:TUL PF.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu.

Brno: Paido.

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Elektronické studijní materiály v moodle

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

1. profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů: základní pojmy, teoretická východiska

2. profese učitele: požadavky na profesi, modely vývoje profese a výzkumná zjištění

3. institucionální struktura a současný stav problematiky v ČR, legislativa

4. typy dalšího vzdělávání učitelů, formy a zaměření

5. další vzdělávání učitelů ve vybraných zahraničních zemích

6. metody dalšího vzdělávání učitelů, principy vzdělávání dospělých

7. management programů profesního rozvoje

8. kritéria kvality vzdělávacího programu

9. problematika začínajícího učitele, nejčastější profesní obtíže

10. diagnostika vzdělávacích potřeb a plán profesního rozvoje

11. nástroje pro hodnocení kvality výuky, pozorovací protokoly

12. sebevzdělávání učitelů: vybrané zdroje a metody

13. mentoring a supervize ve vzdělávání učitelů

14. individuální a institucionální podpora učitele ve škole

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

základní znalosti z pedagogických a psychologických disciplín dle studijního plánu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Žádné.

 
VŠCHT Praha