PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborný jazyk I - N834001
Anglický název: Professional Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oboru životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • argumentovat v diskusi na odborné téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Professional English Language I

A: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book,Cambridge University Press,2012,9780521165204

A: Bonamy D.,Technical English 3,Course Book,Pearson Education Limited,2012, 9781408229477

Professional German LanguageI

A: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996,3885327171

A: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

A: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

A: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Odborný anglický jazyk I

1. Úvod so studia předmětu

2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba

3. Univerzitní studium: Yalle College. Fakulta chemie. Tvoření slov, slovní druhy

4. Univerzitní studium: Biochemie

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a prvky. Vztažné věty

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratori. Infinitiv a jeho použití

10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, chemické sloučeniny a jejich vlastnosti

11.Životní prostředí: Podnebí a klimatické změny.Zdroje energie. Slovesné vazby

12.Životní prostředí: Vodní zdroje, oceán a desalinizace. Vedlejší účelové věty

13.Životní prostředí: Biopaliva a jejich výroba. Gerundia a participia

14.Shrnutí a opakování

Odborný německý jazyk I

1.Úvodní hodina, opakování gramatiky.

2.Gramatika: Spojky, slovosled, podmínkové věty. Text: Naše vysoká škola.

3.Gramatika: Preteritum, Perfektum.

4.Gramatika: Trpný rod. Text: Nositel Nobelovy ceny Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Prelog.

5.Gramatika: Věty s trpným rodem, trpný infinitiv.

6.Gramatika: Přícestí minulé a přítomné. Text: ABC vitaminu.

7.Gramatika: Gerundivum, vedlejší věty vztažné.

8.Gramatika: Rozšířený přívlastek, participální větné celky. Text: Získávání kovů z průmyslových odpadních vod.

9.Gramatika: Zkracování vedlejších vět infinitivem.

10.Gramatika: Vedlejší věty a jejich zkracování (dass, damit, ohne dass, statt dass. Text: Jak zušlechtit bahno.

11.Gramatika: Modální slovesa (subjektivní výpověd).

12.Gramatika: Konjunktiv II (přítomný čas), podmínkové věty. Text: Jak řeší velký chemický koncern problém odpadních vod.

13.Gramatika: Konjunktiv II (minulý čas),podmínkové věty. Text: Alkohol jako pohonná látka.

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Znalosti na úrovni B1 dle CERF ( Sjednocený evropský referenční rámec).

 
VŠCHT Praha