PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Business English I - N834038
Anglický název: Business English I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (30.06.2016)

Cílem předmětu je osvojit si lexikální i gramatické jazykové prostředky vztahující se k firemnímu pracovnímu prostředí a s jejich pomocí řešit modelové situace. Tématické okruhy zahrnují firemní kulturu, vůdčí schopnosti, vedení porady, prezentace, předkládání nabídek, zprávy o prodeji, prezentace obchodního záměru. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (30.06.2016)

Studenti budou umět :

  • s využitím osvojených jazykových prostředků řešit modelové obchodní nebo vztahové situace na pracovišti
  • vést a vyhodnotit poradu
  • prezentovat informace z grafů a textu
  • napsat interní zprávu, návrh a výkaz prodeje

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (30.06.2016)

R: Brook-Hart G.,Business Benchmark Advanced, Cambridge University Press,2007, 9780521672955

D: Mascull B.,Business Vocabulary in Use Intermediate,Cambridge University Press,2002, 0521775299

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2004, 0521537622

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (28.06.2016)

1. Firemní kultura; frázová slovesa; vztažné věty

2. Vedoucí a řídící pracovníci; vůdčí schopnosti; typy řízení; rozdíl v použití as a like

3. Interní zprávy (memorandum, email, poznámka, oznámení); zkratky; budoucí čas prostý a průběhový

4. Vedení a vyhodnocení porady; klíčové fráze pro předsedu zasedání; seznam úkolů

5. Management vztahu se zákazníky; dodavatelsko-odběratelské vztahy

6. Konkurenční výhoda; stanovení ceny; podávání nabídek; vyjádření hypotézy

7. Návrh; žádost o podání návrhu; spojovací výrazy; složená podstatná jména; trpný rod

8. Prezentace na jednáních; prezentování informací z grafů a textu; nepřímá otázka

9. Účinnost reklamy; druhy reklamy; příslovce

10. Reklama a internet; internetový prodej; zpráva o inzerentech a cílových skupinách; spojovací výrazy

11. Zprávy prodeje; prodejní aktivity; synonyma pro výrazy snižování a zvyšování; přítomný čas prostý a průběhový

12. Vytvoření obchodní nabídky; telefonická inzerce; proniknutí na nový trh; zdůraznění části věty

13. Shrnutí a opakování

14. Závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (30.06.2016)

Znalosti odpovídající úrovni B2 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha