PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly instrumentální analýzy a diagnostických metod pro památkovou péči - P036003
Anglický název: Selected Chapters of Instrumental Analysis and Diagnostic Methods for Monument Care
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bayer Karol Ing.
Anotace
Zaměření předmětu lze rozdělit na několik základních oblastí. Jednak seznámí studenty s obecnými principy a cíli průzkumu uměleckých a umělecko-řemeslných děl s využitím přírodovědných metod, včetně koncepční přípravy interdisciplinárně průzkumu, nebo využití uvedených metod v rámci výzkumné činnosti. Dále se studenti obeznámí s jednotlivými analytickými a diagnostickými metodami využívanými v současnosti v dané oblasti. Využití (možnosti a limity) jednotlivých metod budou ilustrovány na konkrétních příkladech.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z: Mazzeo, R., Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Springer, Berlin, 2017

D:Matteini M., Moles A., Naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden in der Restaurierung, Callwey Verlag 1995.

D:Scientific Examination of Art;Modern techniques in conservation and analysis, Proceedings of the National Academy of Sciences, The national academic press, Washington, D.C., 2003.

D:Maringer F., Strahlenuntersuchung an Kunstwerken, Seemann Verlag, 2005

Odborná periodika: Studies in Conservation, Journal of Cultural Heritage

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus
  • principy a cíle přírodovědného průzkumu
  • současné principy a způsoby odběru vzorků, jejich možnosti dokumentace a možnosti dalšího zpracování
  • obecný přehled současných diagnostických a analytických metod
  • mikroskopické metody – optická a rastrovací elektronová mikroskopie (princip, možnosti a využití)
  • spektrální analytické metody (princip, možnosti a využití)
  • chromatografické analytické metody (princip, možnosti a využití)
  • metody datování historických materiálů (princip, možnosti a využití)
  • diagnostické metody zaměřené na hodnocení stavu uměleckých a umělecko-řemeslných děl (princip, možnosti a

využití)

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zkouška, hodnocena je i aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha