PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metodické přístupy a etické principy péče o objekty kulturního dědictví - P064002
Anglický název: Methodological Approaches and Ethical Principles of Preservation of Cultural Heritage Objects
Zajišťuje: Univerzita Pardubice (036)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Ďoubal Jakub doc. Mgr.art. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší obeznámení se s metodologii konzervátorsko-restaurátorského zásahu a s metodickými přístupy a etickými principy v konzervovaní-restaurování. Přednášky a semináře představí metodický rámec, který se uplatňuje v tzv. procesu rozhodování konzervování-restaurování a poskytnou teoretickou nadstavbu ke klíčovým tématem předmětu. Součástí setkání budou diskuse nad případovými studiemi a ilustrativními situacemi z praxe pro komparativní výzkum jako podpora hlavnímu výzkumu disertační práce. Předmět klade velký důraz na dosažení cílů učení, a to zejména podporou aktivního zapojení studentů do procesu rozmanitostí témat a co nejlepším využitím těchto nástrojů s cílem zajistit porozumění a získání strukturovaného přehledu učiva. Absolvent studijního předmětu prokazuje široké a hluboké znalosti metodických aspektů ochrany a konzervování-restaurování kulturního dědictví, které vyhodnocuje a reflektuje ve své samostatně koncipované výzkumné práci na odpovídající profesionální úrovni, je schopen je rozvíjet a samostatně koncipovat závěry pro další výzkumnou i praktickou práci v oboru v samostatném a profesionálním řešení komplexních konzervátorsko-restaurátorských problémů. Absolventi studijního předmětu umí kompetentně a samostatně rozvíjet a vyhodnocovat všechny metodologické aspekty, které ovlivňují konzervátorsko-restaurátorské ošetření objektů kulturního dědictví, pozná jejich metodické přístupy a etické principy, dále pak samostatně kriticky vyhodnotit historické i současné konzervátorsko-restaurátorské intervence, odborně je interpretovat a zprostředkovat odborné i široké veřejnosti způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem. S využitím odborných znalostí absolvent umí samostatně kriticky vyhodnotit předešlé (i historické) konzervátorsko-restaurátorské zásahy a postupy a samostatně tvůrčím způsobem řešit teoreticky i praktický problém při návrhu pokročilých výzkumných postupů v oboru péče o hmotné kulturní dědictví. Absolventi studijního předmětu jsou schopni řádně, odpovědně, odborně a kompetentně vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k platné legislativě, metodickým pokynům, v souladu s Etickým kodexem konzervátora-restaurátora, samostatně odborně a kompetentně koordinovat tým spolupracovníků z relevantních oborů při realizaci aktu metodického přístupu v konzervovaní-restaurovaní v souladu s podmínky tzv. metodického procesu rozhodování v konzervování-restaurování.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)

Z: Appelbaum, Barbara: Conservation Treatment Methodology, Elsevier: 2007

Z: Dvořák, Max: Katechismus památkové péče, Praha: NPÚ: 2004

Z: Hlobil, Ivo: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha: 2008

Z: Stanley Price, Nicolas – Kirby Talley, Jr.M. – Melucci Vaccaro, Alessandra (eds.): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of the Cultural Heritage, Los Angeles: GCI: 1996

D: Bakoš, Ján: Intelektuál a pamiatka, Bratislava: Kalligram: 2004

D: Bauerová, Zuzana: Proti času, UMPRUM Praha: 2015

D: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Kutná Hora: Tichá Byzanc: 2000

D: Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann: 2011

D: Hlobil, Ivo – Kruis, Ivan (eds): Riegl Alois (1858–1905). Moderní památkové péče. Praha: NPÚ: 2003.

D: Muňoz Viňas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier: 2005

D: Wagner, Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha: NPÚ: 2005

D: he Decision-Making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, Foundation for the Conservation of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage: 1999

Další odborná literatura ke konkrétnímu tématu je vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
  • Etika a metodické přístupy z perspektivy historie restaurování a ochrany kulturního dědictví.
  • Legislativa, národní a mezinárodní dokumenty, etické kodexy
  • Koncepce restaurátorského zásahu
  • Jednotlivé restaurátorské postupy z pohledu metodologie a etiky restaurování (čištění, konzervace, doplňování a rekonstrukce)
  • Dokumentace restaurátorského zásahu jako pramen poznání

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Ústní zkouška, hodnocena je i aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání

 
VŠCHT Praha