PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pokročilá krystalochemie - P101002
Anglický název: Advanced Crystal Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Knížek Karel Dr. RNDr.
Záměnnost : D101009
Je záměnnost pro: AP101002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Kurz je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností nabytých v magisterském předmětu Krystalochemie či podobně zaměřených kurzech. Cílem je především osvojení pokročilých výpočetních metod používaných při studiu anorganických krystalických látek, jako je upřesnění krystalových struktur Rietveldovou metodou, výpočty elektronové struktury, kohezních energií, fononových spekter, energií krystalových poruch a krystalochemických rovnováh. Při praktických úlohách a řešení projektových úkolů budou využívány programy Wien2k, VASP, Phonon, Fullprof Studio a FactSage.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Studenti budou umět:

Pracovat se strukturní databází anorganických látek

Upřesňovat struktury anorganických látek Rietveldovou metodou

Provádět výpočty elektronové struktury anorganických látek

Počítat kohezní energie a energie krystalových poruch z prvních principů

Navrhovat krystalochemické modely a provádět výpočty krystalochemických rovnovah

Literatura -
Poslední úprava: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (28.09.2018)

Z: A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, 4th ed., CLARENDON PRESS -Oxford University Press 1975, ISBN: 0-19-855354-4 (Z)

Z: F.S. Galasso, Structure and Properties of Inorganic Solids, Pergamon Press 1970, ISBN: 08-006873-1 (Z)

D: C.R.A. Catlow (Ed.), Computer Modelling in Inorganic Crystallography, Academic Press 1997, ISBN:0-12-164135-X (D)

D: uživatelské příručky k programům Wien2k, Phonon, VASP, Fullprof a FactSage (Z)

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
 • Symetrie krystalů, operace symetrie a jejich maticové reprezentace, bodové a prostorové grupy
 • Krystalografické tabulky a databáze
 • Strukturní typy anorganických krystalických látek
 • Rietveldova metoda upřesnění struktury z práškových dat XRD
 • Elektronová struktura krystalických látek, metoda těsné vazby, báze rovinných vln, metody DFT
 • Energetické aspekty krystalických látek, kohezní energie, fononová spektra, příspěvky je Gibbsově energii
 • Fázové transformace, klasifikace a termodynamický popis
 • Nestechiometrie anorganických látek a její fenomenologický popis
 • Krystalové poruchy a výpočty jejich energie, koncové členy, surrounded atom model (SAM)
 • Konstrukce termodynamických modelů pomocí Compound energy formalism (CEF)
 • Výpočty krystalochemických rovnovah
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Obecná a anorganická chemie II

Krystalochemie pro mag. studium

Chemie a fyzika pevných látek

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Úspěšné zpracování projektu, jehož téma bude voleno s ohledem na téma dizertační práce

 
VŠCHT Praha