PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika kovových materiálů - P106004
Anglický název: Physics of Metalic Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lejček Pavel prof. Ing. DrSc.
Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP106004
Anotace -
Předmět je zaměřen na hlubší poznání vztahu mezi strukturou kovových materiálů, jejími poruchami a výslednými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Je prezentována fyzikální podstata plastické deformace, fyzikálních degradačních procesů a vybraných procesů zpracování kovových materiálů.
Poslední úprava: Novák Pavel (13.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Porozumět fyzikální podstatě metalurgických procesů.
  • Popsat děje při fyzikální degradaci kovových materiálů.
  • Využít získané teoretické znalosti při návrhu nových materiálů a inovaci postupů zpracování.

Poslední úprava: Novák Pavel (13.07.2018)
Literatura -

Z: G. Gottstein: Physical Fundamentals of Materials Science, Springer, Berlin, 1996.

Z: Základní části kapitol z knihy Physical Metallurgy, 4th Ed., R.W. Cahn, P. Haasen, Eds., North-Holland, 1996.

Z: P. Novák, P. Lejček: Fyzika kovů, studijní materiál, e-verze

D: P. Lejček: Grain Boundary Segregation in Metals, Springer, Berlin 2010 – kapitola 2 (hranice zrn)

D: P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů, SNTL, Praha 1984

Poslední úprava: Lejček Pavel (25.09.2018)
Sylabus -

Struktura kovů a slitin: Vnitřní struktura kovů a slitin, symetrie krystalů, atomární struktura, elektronová teorie kovů, Pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti.

Poruchy krystalové struktury: Bodové, čárové, plošné a objemové poruchy.

Projevy přítomnosti poruch: Difúze v kovech, plastická deformace kovů, deformační zpevnění, zotavení a rekrystalizace, únava, tečení, vliv poruch na fyzikální vlastnosti.

Využití přítomnosti poruch: inženýrství hranic zrn, tepelné a termomechanické zpracování.

Poslední úprava: Novák Pavel (13.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Novák Pavel (13.07.2018)
 
VŠCHT Praha