PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
RTG fázová analýza - P108002
Anglický název: X-ray Powder Diffraction
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Maixner Jaroslav RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP108002
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s kvalitativní a semikvantitativní fázovou analýzou. Hlavní náplní je naučit posluchače přípravu vzorku pro měření na práškovém difraktometru, naměření přáškového difraktogramu a kvalitativní vyhodnocení práškového difraktogramu programem HighScore Plus. Posluchači se naučí pracovat s programeme HighScore Plus a seznámí se s databází PDF4+.
Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zpracovat práškový difrakční záznam v programu Highscore Plus.

Práce s pozadím, ruční a automatické vyhledávání peaků, vyhledávání v PDF4+ databázi.

Semikvantitativná fázová analýza směsi látek pomocí korundových čísel (RIR hodnot).

Základy Rietveldova upřesňování, výpočet teoretického práškového záznamu.

Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Literatura -

Z: Ivo Kraus - Úvod do strukturní rentgenografie, Academia Praha 1985

Z: Manuál programu Highscore Plus.

Z: Manuál programu Mercury.

Z: Manuál programu pro search-match v Cambridge Structure Database.

Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Studijní opory -

http://old.vscht.cz/clab/RTG

http://www.xray.cz/krystalografie/

http://www.xray.cz/xray/nazvoslovi/

Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Metody výuky -

přednášky, praktická cvičení ve zpracování a vyhodnocení reálných vzorků a jejich difrakčních záznamů

Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Výpočet teoretického difraktogramu na základě souboru *.CIF, program HighScore Plus.

2. Aplikace Rietveldovy metody pro kvantitativní fázovou analýzu.

3. Stanovení amorfního podílu v práškovém vzorku.

4. Stanovení velikosti krystalitů, Hall-Williamson graf.

5. Vyhledávání v databázi PDF 4+.

6. Vyhledávání v databázi organických struktur CSD.

7. Grafické zobrazení struktur - programy Mercury a Ortep.

Poslední úprava: Čejka Jan (14.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Čejka Jan (13.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška, praktické řešení zadaného difraktogramu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
 
VŠCHT Praha