PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pokročilá RTG strukturní krystalografie - P108003
Anglický název: Advanced X-ray Crystallography
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Předmět se zabývá technikou identifikace struktury látek z monokrystalu a prášku metodami RTG difrakční analýzy. Budou odpřednášeny jak teoretické základy metody tak i základy aplikace při výzkumu malých organických molekul, anorganických látek i biologických makromolekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Studenti budou umět:

Využívat metodiku RTG-strukturní analýzy jak formou vlastních experimentů

Interpretovat výsledky RTG-strukturní analýzy z databází a literatury.

Navrhovat vhodné analytické metody pro řešení spojené s analýzou pevné fáze.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

D:Giacovazzo C., Fundamentals fo Crystallography, Oxford Science Publications, 1992

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.

2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.

3. Zdroje záření pro krystalografické studie.

4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce. Geometrický model difrakčního experiment.

5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.

6. Atomový rozptylový faktor, strukturní factor, anomální disperse.

7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.

8. Korekce difrakčních dat.

9. Metody řešení fázového problému. Metoda charge flipping.

10. Upřesňování struktury z difrakčních dat. Určení absolutní konfigurace, restrainy, modulované struktury.

11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.

12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda. Využití dat z CSD pro řešení z prášku.

Tvorba modelů molekul.

13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.

14. Databáze krystalografických dat. Predikce struktury.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Zkouška - 3 otázky.

 
VŠCHT Praha