PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Strukturní analýza molekul - P110010
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D110019
Je záměnnost pro: AP110010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (07.09.2018)
Předmět je zaměřen na uplatnění teoretických základů spektroskopických metod NMR, IČ, UV a hmotnostní spektrometrie při řešení syntetických a synteticko-analytických problémů v praxi. Studenti se seznámí s pokročilými metodami strukturní analýzy molekul a využitím dostupného přístrojového vybavení (např. měření vícedimenzionálních NMR spekter). Dále budou prezentovány moderní separační metody, jako jsou vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (HPLC-MS) či superkritická fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (SFC-MS). Součástí kurzu pak budou i praktické ukázky přístrojů (NMR, SFC-MS, preparativní HPLC, atd.). Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti pak studenti využijí při řešení zadaného semestrálního projektu, který bude zaměřen na identifikaci neznámého vzorku. Předmět je možné studovat nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (24.05.2018)

Studenti budou umět:

navrhnout a optimalizovat metodu přípravy vzorku organických látek

využít separační metody HPLC a SFC pro purifikaci/enantioseparaci organické látky

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii k určení struktury organických látek

interpretovat složitější NMR, IČ, UV a MS spektra

identifikovat neznámou organickou látku

Literatura -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (07.09.2018)

Základní informace k probíraným technikám lze nalézt v níže uvedených monografiích.

Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 6. vydání. ISBN-13: 978-0077118129

Richards S.A., Hollerton J.C.: Essential Practical NMR for Organic Chemistry, 2011 John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-71092-0

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470976401

Meyer V.R.: Practical High-Performance Liquid Chromatography, 5. vydání, Wiley 2010, ISBN-13: 978-0470682173

Studijní opory -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (07.09.2018)

Studijní materiály k přednáškám dostupné na e-learnigu předmětu

Pokročilá literatura k přednášeným metodám je dostupná on-line na níže uvedených adresách:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470988749

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118647042

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527611737

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780471980582

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118120187

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471690082

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527654703

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470079096

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527611973

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527809202

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470516898

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471736589

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470395813

Sylabus -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (18.05.2018)

1. Přehled metod strukturní analýzy molekul - základní pojmy a úvod do problematiky

2. Identifikace neznámých látek: příprava vzorku a strategie řešení problému

3. Příprava vzorku - techniky a metodika pro různé typy analýz

4. Základní charakterizace vzorku HPLC na reverzní fázi a optimalizace metody

5. Využití dalších chromatografických módů - HILIC, IEX v HPLC a superkritické fluidní chromatografie

6. Základy chirální separace - chirální stacionární fáze, použití a limitace

7. Úvod do preparativní chromatografie

8. Základy využití tandemového uspořádání kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

9. Charakteristika struktury molekuly NMR spektroskopií

10. Podpůrné metody při charakterizaci neznámé látky - IČ a UV spektroskopie

11. Hmotnostní spektrum a jeho využití v identifikaci molekul

12. Chirooptické metody a jejich využití v identifikaci enantiomerů

13. Skupinové řešení problémů při charakterizaci zadaných neznámých vzorků

14. Prezentace řešení identifikace neznámé látky v zadaném vzorku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (18.05.2018)

Organická chemie, Fyzikální chemie, Strukturní analýza

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (24.05.2018)

Předmět je zakončen prezentací postupu identifikace neznámé látky v zadaném vzorku (50 %) a ústní zkouškou (50 %).

 
VŠCHT Praha