PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy supramolekulární chemie - P110021
Anglický název: Fundamentals of Supramolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lhoták Pavel prof. Ing. CSc.
Anotace -
Předmět "Základy supramolekulární chemie" se zabývá popisem nekovalentních intermolekulárních interakcí a chováním molekulárních systémů, využívajících jejich působení. V rámci předmětu jsou představeny nejčastěji využívané třídy vysoce preorganizovaných sloučenin (crownethery, calixareny, cyklodextriny, kryptofany, porfyriny, resorcinareny, cucurbiturily, fullereny, dendrimery a pod.). Tyto sloučeniny jsou pak základem pro design různých receptorů pro komplexaci vybraných species (ionty, neutrální molekuly) nebo pro konstrukci molekul s definovanými funkcemi (nanomachinery). Dále jsou probrány základní koncepty supramolekuární chemie jako jsou princip preorganizace, self-assembly, molekulární rozpoznání, komplexace, host-guest chemistry, templátová syntéza, mechanicky provlečené molekuly, dynamická kovalentní chemie a mnoho dalších.
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhnout a syntetizovat vhodný ligand pro komplexaci kationtu nebo aniontu

vybrat vhodné analytické postupy pro studium struktury daného komplexu

navrhnout způsoby měření konstant stability a termodynamických veličin "host-guest" procesu

aplikovat principy "self-assembly" pro syntézu topologických izomerů

využít principy supramolekulární chemie v pokročilé organické syntéze

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Literatura -

Z: Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood: Supramolecular Chemistry, 2nd Edition, Wiley 2009. 9780470512340

D: Lhoták P., Stibor I.: Molekulární Design; vysokoškolská skripta, vydavatelství VŠCHT Praha, 1997. 8070802952

D: Beer P. D., Gale P. A., Smith D. K.: Supramolecular Chemistry, Oxford Chemistry Primers, Oxford University Press 1999. 0198504470

D: kolektiv autorů: Supramolekulární chemie I, Cyklus Organická Chemie, svazek 29, 2004, ÚOCHB Praha. 8086241211

D: kolektiv autorů: Supramolekulární chemie II, Cyklus Organická Chemie, Svazek. 30, UOCHB AV ČR Praha, 2005. 8086241270

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Přednášky a vybrané texty v pdf formátu.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Sylabus -

1. Co je to supramolekulární chemie, definice základních pojmů.

2. Ionofory a komplexace kationtů.

3. Rozpoznávání aniontů, design vhodných receptorů.

4. Komplexace neutrálních molekul, chirální rozpoznání.

5. Nevazebné intermolekulární interakce.

6. Modulární přístup k molekulárnímu designu - využití koordinační chemie pyridinu.

7. Cyklodextriny, cucurbiturily, cyklotriveratryleny, cyklofany.

8. Calix[n]areny a příbuzné molekuly.

9. Chemie dendrimerů-struktura, vlastnosti, aplikace.

10. Kapalné krystaly.

11. Surfaktanty a ultratenké vrstvy.

12. Studium struktury komplexů, měření konstant stability a termodynamických veličin.

13. Chemie fullerenů, uhlíkatých nanotrubek a příbuzných nanočástic.

14. Self-assembly, topologické izomery (rotaxany, katenany, knotany), nanostroje.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Samostatná prezentace na zadané téma

Závěrečný písemný test

Ústní zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
 
VŠCHT Praha