PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané metody instrumentální analýzy - P215005
Anglický název: Selected methods of instrumental analysis
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP215005
Anotace -
Předmět významně rozšiřuje teoretické i praktické znalosti infračervené a Ramanovy spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, kapalinové a plynové chromatografie, nukleární magnetické rezonance a dalších metod instrumentální analýzy. Důraz je kladen na aplikaci těchto metod na vzorky různých ropných frakcí, biopaliv, všech složek životního prostředí a na správnou interpretaci výsledků. Předmět je vyučován modulově podle zvolené analytické metody. Student si v rámci předmětu zvolí minimálně dva ze čtyř nabízených modulů.
Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají znalosti o využití zvolených analytických metod pro potřeby jejich vlastních vědeckých projektů.

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Literatura -

Z: Harvey D: Modern Analytical Chemistry; McGraw-Hill Companies: New York, 2000, ISBN: 0-07-237547-7.

Z: Draffin N.: An Introduction to Fuel Analysis; Petrospot Limited: Banbury, UK, 2009. ISBN: 978-0-9548097-3-7.

Z: Gross J.H.: Mass spectrometry: a textbook; Springer Science & Business Media: Berlin, 2006. ISBN: 978-3-319-54398-7.

Z: Fanali S., Haddad P., Poole C., Schoenmakers P., Lloyd D.: Liquid Chromatography: Fundamentals and Instrumentation; Elsevier: Oxford, UK, 2013. ISBN: 978-0-12-415807-8.

Z: Dettmer-Wilde K., Engewald W.: Practical Gas Chromatography: A Comprehensive Reference; Springer: Berlin, 2014. ISBN: 978-3-642-54639-6.

Z: Popl M., Fähnrich J: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-336-3

Z: Griffiths P.R., de Haseth J.A.: Fourier Transform Infrared Spectroscopy, John Wiley a Sons, New York

Z: Eckerová L., Frank L.: Elektronová mikroskopie a difrakce, Academia Praha, 1996, ISBN 80-200-0329-0

Poslední úprava: Šimáček Pavel (02.07.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Sylabus -

Předmět je rozdělen do 4 modulů (bloků) dle dominantní metody. Součástí každého modulu je vypracování projektu, který bude pozůstávat z analýzy studentem vybraných nebo lektorem dodaných vzorků vybranými metodami a z rozboru výsledků.

Blok I. – Infračervená a Ramanova spektrometrie.

Výpočetní metody, modelace spekter, vizualizace spekter, práce s databázemi, internetové zdroje spektrálních informací, matematické zpracování kvalitativních i kvalitativních analýz. Techniky měření spekter organických a anorganických vzorků, různého skupenství, rozdíly při měření chemických individuí a směsí, kvalitativní analýza, kvantitativní analýza a příprava kalibračních vzorků. Interpretace spekter, vzájemné korelace spektrálních informací. Experimentální řešení vlastního problému, plán analýzy, volba kombinace analytických metod pro řešení daného problému, závěrečná zpráva a prezentace výsledků.

Blok II. Hmotnostní spektrometrie

Princip, instrumentace, spojení GC-MS a LC-MS, přímý vstup do zdroje spektrometru, příprava vzorku a vlastní měření (nízké, vysoké rozlišení), kvalitativní a kvantitativní analýza, vyhodnocení výsledků a interpretace spekter, práce s databázemi, potvrzení molekulové hmotnosti, charakterizace struktury molekuly (EI +70 eV, MS-MS), analýza směsí organických látek, vývoj GC-MS a LC-MS metod, příklady využití, experimentální řešení vlastního problému, závěrečný projekt a prezentace výsledků.

Blok III. Nukleární magnetická rezonance

Princip a instrumentace NMR. NMR techniky (1H, 13C, dvoudimenzionální NMR, NMR tomografie), měření vzorku, minimalizace šumu. Interpretace spekter, chemický posun, jednoduchá spektra, intepretace 1H spektra komplexních uhlovodíkových vzorků, spektrum bionafty, 13C NMR spektra komplexních uhlovodíkových vzorků. Využití dat NMR pro typovou analýzu komplexních uhlovodíkových směsí (metody Brown-Ladnera, Cluttera, Williamse). Experimentální řešení vlastního problému (strukturní charakterizace produktů preparativní skupinové analýzy vysokovroucích ropných frakcí), plán analýzy, volba kombinace analytických metod pro řešení daného problému, závěrečná zpráva a prezentace výsledků.

Blok IV. Atomová absorpční, emisní a rentgenová spektrometrie

Princip a instrumentace atomové absorpční spektrometrie. Princip a instrumentace optické emisní spektrometrie. Princip a instrumentace rentgenové fluorescenční spektrometrie a rentgenové difrakce. Využití AAS, ICP OES a XRF pro analýzu paliv (obsah síry, manganu, železa). Využití AAS, ICP OES, XRF a XRD pro analýzu a charakterizaci katalyzátorů (využitelnost pro prvkovou popřípadě fázovou analýzu, vliv matrice, vzájemné rušení stanovení). Experimentální řešení vlastního problému (analýza vybraných vzorků, porovnání výsledků získaných různými metodami), plán analýzy, volba kombinace analytických metod pro řešení daného problému, závěrečná zpráva a prezentace výsledků.

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti z organické a anorganické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, strukturní analýzy

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Samostatné vypracování projektu

Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu

Poslední úprava: Blažek Josef (02.11.2018)
 
VŠCHT Praha