PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technická mikrobiologie - P217002
Anglický název: Technical Microbiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : D217004
Je záměnnost pro: AP217002
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)
Jedná se o aplikovaný předmět, který předpokládá základní znalosti z oboru mikrobiologie (systematický přehled a charakteristika bakterií a mikromycet), na něž navazuje postupně aplikacemi znalostí na procesy probíhající na různých biotopech, v recipientu, při úpravě vody, při čištění vody, v chladicích systémech apod. V reakci na nové technologie a procesy jsou uváděny nové poznatky (ve smyslu mikrobiologie a indikací), v návaznosti na platnou legislativu, nové metody a postupy technologie úpravy vody a čištění. Významně je rozpracována bioindikační charakteristika mikroorganismů (bakterií a mikromycet) a jejich vztah k ekologickému znečištění vod. Stěžejní, v tomto předmětu, je praktická část, která je zaměřena na specifické skupiny organismů, jejich význam, způsoby detekce a stanovení (kultivační charakteristika, mikroskopie, biosenzory, molekulární metody, FISH). Koncepce a náplň předmětu je individuálně upravována s ohledem na zkušenosti a znalosti uchazeče z oboru a dále je přizpůsobena tématu řešené disertační práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Studenti po absolvování předmětu budou schopni samostatně zvolit vhodné metody monitoringu procesů, na základě dat z analýz a nebo z ekologického hodnocení biotopu či procesů rozhodnout jaké technologie procesů čištění nebo úpravy vody použít a jak vhodně využít bioindikaci.

Literatura -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (24.07.2018)

Z:Ronald M. Atlas., Microorganisms in our world, Mosby, 1994, ISBN: 08-8016-7804-8

Z:Guerrero R., Pedrós-Alió C., Trends in microbial ekology, Spanish Society for Microbiology1993, ISBN 84-604-7996-X

Z:Madigans M.T., Martinko J.M., Biology of microorganisms, 11 Ed, Brock, Pearson USA, 2006, ISBN 0-13-196893-9

Z:Wessner D.R., Dupont Ch., Charles T.C., Microbiology, Wiley, USA, 2013, ISBN 978-0-471-69434-2

Z:Percival S.L., Yates M.V., Williams D.W., Chalmers R.M., Gray N.F., Microbiology of waterborne diseases, Elsevier, 2014, ISBN 978-0-12-415846-7

Z:Klaban, V., Ilustrovaný mikrobiologický slovník,Galén,Praha,654 pp.,2005.ISBN 80-7262-341-9

Z:Klaban, V., Obecná a environmentální mikrobiologie, Gaudeamus, Hradec Králové, 2018, ISBN 978-80-7435-673-5

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp. ISBN 80-7080-534-X.

D:Sambrook, J.; Russell, D. W. Molecular Cloning: A Laboratory Manual; Cold Spring Harbor Laboratory Press: New York, 2001.

D:Zvárová, J., Mazura, I., Eds. Metody molekulární biologie a bioinformatiky, 1.st ed.; Karolinum: Univerzita Karlova v Praze, 2012.

D:Sládečková A.,Sládeček V.,Ambrožová J.,Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J.,Černý I.,Frank K.,Hanslík E.,Herčík L.,Hlaváč V.,Hušková R.,Komínek J.,Komp P.,Mergl V.,Nepovím J.,Ondroušek J.,Pitter P.,Pytl V.,Rauová M.,Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,206,2005,80-239-4565-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

https://www.szu.cz

http://www.lachema.com

http://www.molecularprobes.com

https://www.idexx.com

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Konzultace s vyučujícím, zpracování rešerše na určité téma, samostudium.

Sylabus -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Úvodní blok předmětu se zabývá sumarizací základních znalostí týkající se ekologie a taxonomie organismů, jejich výskytu (planktonní formy, biofilmy, vegetativní formy, spory), metod jejich studia (mikroskopie, kultivace, molekulární biologie). Dále jsou řešeny patogenní a nepatogenní mikroorganismy při úpravě vody, v hygieně vody a metody jejich studia v reakci na nové legislativní požadavky a nové technologie úpravy vody a popř. čištění vody (membránové procesy, sorpce, biosenzory). Řešena je problematika podpory mikrobiálního růstu materiály používanými v technologii úpravy vody (ekologická rovnováha, rizika), sekundární kontaminace, organoleptika. V případě odpadních vod a recyklace (šedé vody) jsou zařazeny nové indikační organismy (bakterie, bakteriofágy) a metody jejich studia, včetně zařazení kapitoly zabývající se rezistencí na biocidní a mikrobicidní přípravky (popř. antibiotika).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Nejsou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.07.2018)

Příprava odborného tématu na základě studia článků řešící kruciální téma z oblasti technické mikrobiologie (s ohledem na téma řešené PhD práce).

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha