PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná a technická hydrobiologie - P217005
Anglický název: Applied and Technical Hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP217005
Anotace -
Jedná se o aplikovaný předmět, který předpokládá základní znalosti z oboru hydrobiologie (systematický přehled a charakteristika sinic, řas, protozoí a metazoí), environmentální ekologie a saprobiologie. Významně je řešena problematika eutrofizace a hodnocení ekologického stavu a potenciálu vod s ohledem na vhodně využité biologické prvky kvality (plankton, perifyton, bentos, makrofyta). Rozpracována je otázka bioindikace vodního prostředí, ekologických vztahů vodních společenstev (asociace fytoplanktonu) a aplikací znalostí na procesy probíhající při úpravě vody a nebo čištění. Zapracována je kapitola Water Safety Plans, rizikové analýzy aplikované ve vodárenství. Stěžejní, v tomto předmětu, je praktická část, která je zaměřena na specifické skupiny organismů, jejich význam, způsoby detekce a stanovení (mikroskopie, biochemické metody, molekulární biologie) a metody ekologického monitoringu.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou schopni samostatného monitoringu za účelem posouzení ekologického stavu biotopu, budou schopni použít vhodné metody studia a hodnocené biologické prvky kvality. Budou schopni zpracování rizikové analýzy a aplikace teoretických znalostí na v praxi řešené problémy (vodárenství, čistírenství).

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Literatura -

Z:Adámek Z., Helešic J., Maršálek B., Rulík M., Aplikovaná hydrobiologie, JU České Budějovice, ISBN 978-80-7514-000-5

Z:Ronald M. Atlas., Microorganisms in our world, Mosby, 1994, ISBN: 08-8016-7804-8

Z:Hausman K., Hülsmann N.: Protozoologie, Academia, Praha, 1996, ISBN: 80-200-0978-7

Z:Begon M., Harper J.H., Townsend C.R., Ekologie, jedinci, populace a společenstva, UP Olomouc, 1997, ISBN 80-7067-695-7

Z:Guerrero R., Pedrós-Alió C., Trends in microbial ekology, Spanish Society for Microbiology1993, ISBN 84-604-7996-X

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,ISBN 80-7080-521-8

Z: Davison A., Howard G., Stevens M., Callan P., Fewtrell L., Deere D., Bartram J. Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer. WHO/SDE/WSP/05.06 (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsp170805.pdf?ua=1)

Z: Padisák, J., Crossetti, L., Naselli-Flores, L., Use and misuse in the application of the phytoplankton functional classification: a critical review with updates. Hydrobiologia 2009, 2009 (621), 1–19.

Z: Reynolds, C., Huszar, V., Kruk, K., Naselli-Flores, L., Melo, S., Review. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton. J. Plankton Res. 2002, 24 (5), 417–428.

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A.,Sládeček V.,Ambrožová J.,Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Barták Z.,Lišková Š.,Marešová I.,Říhová Ambrožová J.,Pastuzsek F.,Pitter P.,Teoretické základy vodovodní a kanalizační infrastruktury - hydrologie, hydraulika, hydrogeologie, hydrochemie, hydrobiologie,152 pp,2007,ISBN 978-80-87140-01-7

D:Hubáčková,J.,Slavíčková K.,Říhová Ambrožová J.,Změny jakosti při její dopravě,ISBN 80-85900-66-1

D:Říhová Ambrožová J.,Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23,Hydroprojekt CZ,2006

D:Říhová Ambrožová J.,Hubáčková J.,Čiháková I.,Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů.Technické doporučení,2008

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (24.07.2018)
Studijní opory -

https://www.sinicearasy.cz

https://www.szu.cz

https://fottea.czechphycology.cz/

http://www.cyanodb.cz/

http://www.fytoplankton.cz/

https://www.sciencedirect.com/

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Metody výuky -

Konzultace s vyučujícím, zpracování rešerše na určité téma, samostudium.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Sylabus -

Úvodní blok předmětu se zabývá sumarizací základních znalostí týkající se hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, ekologie a taxonomie organismů, metod jejich studia (mikroskopie). Podstatná část předmětu je zaměřena na mikroskopickou identifikaci organismů odebíraných z různých typů biotopů (vodní nádrže, rekreační plochy, řeky, rezervoáry s různým stupněm ekologického zatížení) s cílem hodnocení ekologického stavu biotopů (eutrofizace, acidifikace apod.). Hydrobiologické poznatky jsou aplikovány do technologií úpravy vody a popř. i čištění, zohledněné jsou otázky organoleptických závad, hygienické závadnosti a sekundární kontaminace ve smyslu Water Safety Plans. Zohledněna je platná legislativa a metody, zásadní jsou postupy biologického auditu technologických procesů.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Příprava odborného tématu na základě studia článků řešící kruciální téma z oblasti aplikované a technické hydrobiologie (s ohledem na téma řešené PhD práce).

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.07.2018)
 
VŠCHT Praha