PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vodní hospodářství v průmyslu - P217007
Anglický název: Water Management in Industry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP217007
Anotace -
Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M217005 Vodní hospodářství průmyslu. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti nakládání s vodou v průmyslu a do určité míry také v zemědělství. Zabývá se jak otázkou zdrojů vody pro průmysl a jejím využitím, tak průmyslovými odpadními vodami (zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.). Podrobně jsou probírána jednotlivá vodohospodářsky významná průmyslová odvětví - např. z hlediska potřeby vody, požadavků na kvalitu vody, charakteru odpadních vod nebo nejvhodnějších čistírenských technologií. Zahrnuta je i problematika vodního hospodářství v zemědělství. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Poslední úprava: Bindzar Jan (07.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování předmětu studenti budou rozumět principům nakládání s vodou v průmyslu, budou mít rozsáhlé znalosti o této problematice v nejvýznamnějších průmyslových odvětvích. Dále budou schopni analyzovat a zhodnotit systém vodního hospodářství průmyslového podniku a navrhnout pro konkrétní průmyslovou výrobu optimální variantu nakládání s vodou.

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Literatura -

Z:Lopez A., Di Iaconi C., Mascolo G., Pollice A.: Innovative and Integrated Technologies for the Treatment of Industrial Wastewater, IWA Publishing, 2011, 9781843393436, 9781780400785

Z:Lens P., Hulshoff Pol L., Wilderer P., Asano T. (Ed.): Water Recycling and Resource Recovery in Industry, IWA Publishing, 2002, 9781843390053, 9781780402802

Z:Mukesh Doble, Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, 9780750678384

D:Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998, The World Bank Group, 1999, 082133638X

D:Cervantes F.J., Pavlostathis S.G., van Haandel A.C. (Ed.): Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters Principles and Applications, 2006, IWA Publishing, 9781843391142, 9781780402345

D:Woodard & Curran, Inc.: Industrial Waste Treatment Handbook, Second Edition, Elsevier, 2006, 9780750679633

Poslední úprava: Bindzar Jan (07.08.2019)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/bindzarj/

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Metody výuky -

Přednášky, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Sylabus -

Předmět je rozdělen do dvou částí. První se věnuje problematice nakládání s vodou v průmyslu obecně: legislativnímu rámci, možným zdrojům vody, využití vody v průmyslu, zdrojům odpadních vod, obecným pravidlům pro nakládání s vodou. Druhá část je zaměřena na vodní hospodářství konkrétních průmyslových odvětví, např. těžbu a zpracování rud; metalurgii, strojírenství, chladící vody v průmyslu a energetice, chemický, potravinářský či spotřební průmysl.V této části je také probíráno vodní hospodářství zemědělské výroby.

Poslední úprava: Bindzar Jan (07.08.2019)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace literární rešerše k vodnímu hospodářství vybraného průmyslového odvětví, spojená s ústní zkouškou.

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
 
VŠCHT Praha