PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

Mikroorganismy v biotechnologii - P319003
Anglický název: Microorganisms in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejková Alena prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D319019
Je záměnnost pro: AP319003
Anotace -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití metabolických schopností mikroorganismů (prokaryot i eukaryot) k produkci primárních a sekundárních metabolitů nacházejících uplatnění zejména v medicíně, v potravinářských technologiích a v zemědělství. Předmět je zaměřen na poznání základních faktorů ovlivňujících schopnost biosyntézy, biotransformace, biodegradace, bioakumulace a dalších aktuálních vlastností konkrétního buněčného typu za různých růstových podmínek. V rámci jednotlivých taxonomických kategorií (zejména rod, druh) je studentům poskytnut širší pohled na přirozený výskyt mikroorganismu a jeho základní charakteristiku. Poznání těchto skutečností umožní posílit (upevnit) požadovanou vlastnost využívanou v konkrétním biotechnologickém procesu. Významný nárůst poznatků zvláště v biologických vědách vede k intenzivnímu rozvoji především v oblasti biotechnologií a vzhledem k tomu je obsahová náplň předmětu je odpovídajícím způsobem aktualizována, což zvolená koncepce plně umožňuje.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

Studenti po absolvování předmětu budou rozumět podstatě biotechnologického procesu (z pohledu mikrobiologie, fyziologie, biochemie). Naučí konstruovat nové a inovovat stávající biotechnologické procesy spolu se zhodnocením případných rizik. Ideálním způsobem k vytvoření schopnosti spojit teoretické poznatky a vyvíjet konkrétní interdisciplinární technologie je vypracování individuálních projektů, na jejichž řešení je předmět rovněž zaměřen. Dalším přínosem předmětu je schopnost psaní odborného textu a jeho prezentace.

Literatura -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

Z: Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms. Pearson 2017. ISBN-13: 978-0134261928, ISBN-10: 0134261925

Z: Joanne Willey, Linda Sherwood, Christopher J. Woolverton: Prescott's Microbiology, McGraw-Hill Education 2017, ISBN-13: 978-0077350130, ISBN-10: 0077350138

Z: Lee Yunan Kun: Microbial Biotechnology. Principles and aplication, World Sientific 2013, 3rd Edition, ISBN-13: 978-9814366823, ISBN-10: 981436682X

Studijní opory -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

http://www.simbhq.org/

https://www.asm.org/

http://www.sfam.org.uk/

Metody výuky -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

Úvodní přednášky a následné semináře, samostatné zpravovaní zvolených témat a jejich prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

Předmět zaměřený na využití přirozených a geneticky modifikovaných vlastností mikroorganismů vychází z poznání mikrobiologických, biochemických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganismů s aplikačním potenciálem. V této souvislosti je zaměřena pozornost na zařazení příslušného mikroorganismu v rámci taxonomických kategorií, na jeho charakteristiku, nutriční požadavky, metabolismus, genom a příslušný biotop. Důraz je kladen na možnosti kultivace v laboratorním prostředí, případně v provozním měřítku (diskutováno je složení média, podmínky kultivace, uchovávání mikroorganismu). Hlavním cílem je studium technologicky využitelné vlastnosti (biosyntéza, biotransformace, biodegradace) a možnost jejího posílení (upevnění). Diskutována je charakteristika příslušného procesu (biochemická dráha, regulace). Důležitým tématem jsou výhody a nevýhody produkčního mikroorganismu a případná rizika. Na základě individuálně zvoleného mikroorganismu (taxonu) je vypracován projekt splňující požadovaná kritéria. Příprava projektů je konzultována a hodnocena.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (25.08.2018)

Obhajoba samostatně zpracovaného aktuálního tématu. Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha